Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon

Yalçın Yalçınkaya

Öz

İnovasyon, kavram olarak hem bir süreci (yenilemeyi - yenilenmeyi) hem de bir sonucu
(yeniliği) anlatır. Çok değişik tanımları olmakla birlikte özetle inovasyon; bilginin, yeni
bir uygulama ya da yeni fikirlerin, yaygın anlamda kullanılarak yeni bir ürün ya da
hizmete dönüştürülmesini (yenilikçiliği) ifade eder. Özellikle bilginin, yalnızca insana
özgü bir kavram olduğu ve organizasyonlarda bulunan insanlar için biraz daha ayrıntı
içerdiğinin farkındalığı; bir bakıma geleceği öngörebilmek ve uygun bir gelecek
planlamak demektir. Organizasyonun önemini ortaya çıkaran, bilgi temelli yeniliği
sağlayacak olan bilginin farklılığı ise; rekabet avantajı sağlamak, var olan sorunlara
karşı çözümler üretmek ve var olanı geliştirmek bütünselliğidir.
Bu çalışmanın metodolojisi temelde betimleyici ve kuramsaldır. Çalışmada
birbirleriyle ilişkili bu iki alandaki (bilgi yönetimi - inovasyon) literatürün ortaya
koyduğu temel bulgular ele alınarak değerlendirilmekte ve gelecek araştırmalar için
yararlı olabilecek kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise bilgi
yönetimi ve inovasyon literatürlerinin kesişim noktalarının belirlenmesi, böylelikle araştırmacı, yönetici ve uygulayıcılara konu hakkında işlevsel bir bakış açısının sunulmasıdır.


Anahtar Kelimeler


inovasyon; bilgi yönetimi; entelektüel sermaye; öğrenen organizasyon; rekabet gücü; organizasyonel gelecek

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##