Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

Türk Kütüphaneciliği için bir kullanıcı kaydınız var mı?

Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?

Kayıt Sayfasına Gidiniz

Yazar Rehberi

MAKALE ŞABLONU

 1. 1.     Türkçe makale adı (14 punto, kalın ve düz)
 2. 2.      İngilizce makale adı (13 punto, kalın ve yatık)
 3. 3.      Yazar ad(lar)ı (11 punto, kalın ve düz) [Yazar ad(lar)ına e-posta adres(ler)i ve unvan(lar)ı dipnot olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto olmalıdır.]
 4. 4.      İlk yazar, İkinci yazar ve Üçüncü yazar (11 punto, normal) [Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, yazar isimleri aynı satıra yazılmalıdır.]
 5. 5.      Türkçe öz (“Öz” başlığı (kalın) altında 12 punto ve yatık).
 6. 6.      İngilizce öz (“Abstract” başlığı (kalın) altında 12 punto ve yatık). 
 7. Ana başlık (12 punto, kalın ve düz) [İlk paragrafta girinti bulunmamaktadır. Sonraki paragraflar ilk satırları 1 tab girinti ile başlamalıdır.]
 8. 8.      İlk alt başlık (12 punto, kalın ve yatık) [Ana bölümler arasında 2 satır aralığı boşluk olmalıdır.]
 9. İkinci alt başlık (12 punto, yatık) [Ana bölümler arasında 2 satır aralığı boşluk bulunmalıdır.]
 10. Tablolar [Her tablo sırayla numaralandırılmalıdır. Tablo başlığı, tablonun üzerine 10 punto ile yazılmalıdır.]
 11. Şekiller [Her şekil sırayla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altına 10 punto ile yazılmalıdır.]
 12. Resimler [Her resim sırayla numaralandırılmalıdır. Resim başlığı, resmin altına 10 punto ile yazılmalıdır.]

 

 

KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

 

Makaleler:

 

Türkçe Tek Yazarlı Makale

Çakın, I. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.

Gönderme

(Çakın, 2005, s. 15)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in the National Library of Turkey. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117-127.

Gönderme

(Anameriç, 2006, s. 120)

Türkçe İki Yazarlı Makale

Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (dijital) kültürün korunması: web ar­şivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-311.

Gönderme

(Aldemir ve Oğuz, 2006, s. 17)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Gönderme

(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170.

İlk Gönderme

(Soydal, Al ve Sezen, 2005, s. 158)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Soydal ve diğerleri, 2005, s. 165)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: bibliomet­ric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the Ameri­can Society for Information Science&Technology, 57 (8), 1011-1022.

İlk Gönderme

(Al, Şahiner ve Tonta, 2006, s. 1017)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Al ve diğerleri, 2006, s.191)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

Küçük, M., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphane­lerarası işbirliği üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.

İlk Gönderme

(Küçük, Al, Alır, Soydal ve Ünal, 2006, s. 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Küçük ve diğerleri, 2006, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

Juntunen, A., Ovaska, T., Saarti, J. ve Salmi, L. (2005). Managing library proces­ses: collecting data and providing tailored services to end-users. Library Ma­nagement, 26 (8/9), 487-493.

İlk Gönderme

(Juntunen, Ovaska, Saarti ve Salmi, 2005, s. 489)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Juntunen ve diğerleri, 2006, s. 491)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerle­ri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme

(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Alp    Yayınevi.

Gönderme

(Yılmaz, 2005, s. 215)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at Herculaneum. Los Ange­les: J. Paul Getty Museum.

Gönderme

(Sider, 2005, s. 77)

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Özdemirci, F. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Yayıncılık.

Gönderme

(Özdemirci ve Odabaş, 2005, ss. 17-18)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.

Gönderme

(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında perfor­mans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.

İlk Gönderme

(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, s. 45)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Tonta ve diğerleri, 2002, s. 105)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Rout-ledge.

İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Kütüphaneciler Derneği. (1995). 2000’e 5 kala kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki sorunlarımıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.

İlk Gönderme

(Türk Kütüphaneciler Derneği [TKD], 1995, s. 12)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TKD, 1995, s. 16)

Çeviri Kitap

Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hiz­metlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ori­jinali 1985’te yayımlanmıştır).

Gönderme

(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap

Kaya, E. ve Yılmaz, E. (Yay. Haz.). (2006). Türkiye’de bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası bildirileri (27 Mart – 2 Nisan). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Kaya ve Yılmaz, 2006)

Kitaptan Bir Bölüm

Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kü­tüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.

Gönderme

(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.

Gönderme

(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullanıcı-kütüphaneci ilişkisi. E. Kaya ve E. Yılmaz (Yay. Haz.), “Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar”: 42. Kütüphane Haftası bildirileri: 27 Mart-2 Nisan içinde (ss. 199-221). An­kara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Alkan, 2006, s. 209)

Elektronik Kaynaklar

Bağımsız Web Sayfası

Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta­rihinde http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.

Gönderme

(Yee, 2003)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim                           Ba­kanlığı.

Gönderme

(Başar, 1999, s.175)

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Gönderme

(Altun, 2003)

Elektronik Gazete Makalesi

Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihin­de http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar. html adresinden erişildi.

Gönderme

(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Tür­kiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.

Gönderme

(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta

Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.

Gönderme

(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Gönderme

(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

 İlk Gönderme

(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneci­lik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Anka­ra.

Gönderme

(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).

Gönderme

(Kütüphane, 1982).

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##