Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri

Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu

Öz

Öğrenci merkezli eğitim anlayışında öğrencilerin özelliklerini bilmek önem ta­şımaktadır. Öğrenme stilleri de her bireyde farklı olabilen bir özelliktir. Öğren­me stillerini bilmek bireylerin öğrenme döngüsündeki güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesine, zayıf yönlerinin geliştirilmesi için önlemler alınmasına, birlikte ça­lışmaya en uygun bireylerin biraraya getirilmesine, öğrencilerin başarı, ilgi ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek öğrenme ortamlarının ve eğitim prog­ramlarının hazırlanmasına yardımcı olur. Bu çalışmanın temel amacı Bilgi Yöne­timi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemektir. Çalışmada öğrenme stillerini; yerleştiren, değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen olarak dört farklı kate­goride tanımlayan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Envanter, Hacet­tepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 273 öğrenciye dağıtılmış ve öğrencilerin öğrenme stillerinin sırasıyla özümseyen (%50,2), ayrıştıran (%24,9), değiştiren (%13,6) ve yerleştiren (11,4) olduğu belirlenmiştir. Bulgular, özüm­seyen öğrenme stilinin öğrenciler tarafından en çok tercih edilen stil olduğunu göstermekle beraber, sınıflarda farklı öğrenme stillerini tercih eden öğrencilerin olduğu da görülmektedir. Elde edilen sonuç, öğretim üyelerinin öğrenme ortam­larını düzenlerken çeşitli öğrenme stillerini göz önüne almaları gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Öğrenme stilleri; öğrenme tercihleri; kütüphanecilerin öğrenme stilleri; Kolb öğrenme stili

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##