Bilgi Erişim Sürecinin Problem Çözme ve Karar Verme Üzerindeki Etkisi: Kuramsal Bir Çalışma

Burcu Keten

Öz

Bilgi gereksiniminin farkında olmayan ve/veya bu gereksinimi gidermek için ya­şanacak bilgi erişim sürecinden geçmeyen bireylerin, bilgi toplumunun bir parça­sı olmaları mümkün değildir. Ancak, sorun çözme ve karar verme aşamalarında enformasyonun gereksinim olduğu bilincine ve gereksinim duyulan enformasyona erişim ve kullanım becerilerine sahip olan, bu becerileri yaşamlarına kanalize edebilen bireyler, bilgi toplumunun parçası haline gelebilmekte; içinde bulunduk­ları toplumu şekillendirebilmekte ve sahip oldukları rollerin gereklerini yerine getirebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, bilgi kavramından başlamak üzere, bilgi erişim sürecinin unsurları tanımlanmakta; sürecin, problem çözme ve karar verme üzerine etkileri irdelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


bilgi gereksinimi; bilgi erişim sistemleri; bilgi erişim süreci; karar verme; problem çözme

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##