Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA) Formatının Üniversite Kütüphanelerinde Uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama ve Üst Veri Bölümü Örneği

Hatice Işık, Serkan Kılıç, Burak Delibaş

Öz

Bu çalışmada kataloglamada Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’nin (AAKK2) yerini alan ve yeni kataloglama standardı olan Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access - RDA) formatının İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesinde nasıl uygulandığı, genel tarihçesi ile anlatılmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi kitaplarının orijinal katalog formatında nasıl değişiklikler yapıldığı ve şu an kullanılan format örneklendirilmektedir. RDA formatı ile kataloglama yapılarak, kütüphane standartlarının devamlılığı sağlanmakta ve AAKK2’ye göre daha nitelikli ve ayrıntılı katalog yapılmaktadır. Farklı kaynak türlerinde katalogların yapılması ile katalog kütüphanecilerinin RDA konusundaki bilgileri ve tecrübeleri perçinleştirilerek, kaynaklara çok daha hızlı, doğru ve ayrıntılı şekilde erişim mümkün olacaktır. Böylece hem mesleki gelişim hem de bilgi ve belgeye ulaşım sağlanmaya devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler


İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphaneleri ve e-kaynakları; kataloglama ve metadata; kaynak tanımlama ve erişim.

Referanslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2019). Kütüphane ve elektronik kaynaklar. Erişim adresi: https://library.bilgi.edu.tr/general_info_tr.html

Odabaş, H. ve Polat, C. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri standartları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 45, 321-346. Erişim adresi: http://eprints.rclis.org/19240/

RDA: Kaynak tanımlama & erişim [Broşür]. (N. Özel, Çev.). (2013). Erişim adresi: http://www.rda-jsc.org/archivedsite/docs/rdabrochure-turkish.pdf


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##