Bilgi Yönetilebilir mi? Kavramsal Bir Yaklaşım

Barış Safran

Öz

Bu çalışmada, bilgi ve yönetim kavramları ışığında bilginin hangi koşullarda yönetilebileceği sorusuna cevap aramak amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ilk olarak bilgi yönetimi kavramı üzerinde durularak kavrama ilişkin farklı tanımlamaların arkasında yatan farklı anlayışlar üç ana başlık altında gruplandırılmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, bilgi yönetimini temelde, bilgisayar ağlarıyla ilgili olan bir bilgi teknolojisi sorunu olarak ele alır. Diğer yaklaşıma göre çalışanların işin nasıl yapıldığını ve yaratıcılık yoluyla ne yapıldığını bilmeleri ve bu bilginin toplanması, depolanması, dağıtılması ve uyarlanması, bilgi yönetimidir. Son yaklaşım ise bilgi yönetiminin daha çok örgütsel kültür ve takım çalışmaları üzerine yoğunlaşan bir insan kaynağı sorunu olduğudur.
İkinci olarak bilginin yönetilip yönetilemeyeceği tartışmaları incelenerek bilgi ve yönetim kavramları arasındaki gerilime dikkat çekilmektedir. Son olarak bilgi yönetimi kavramı çok yaygın bir biçimde kullanılmakla beraber, yönetilenin aslında ne olduğu araştırılarak bilginin hangi koşullarda yönetilebileceği sorunu üzerinde durulmaktadır. Bilgi yönetimi terimi, yönetimin odak noktasına bilgiyi aldığında, pek de verimli kullanılamayan enformasyon teknolojilerine yapılan gereksiz yatırımlara sebep olabilmektedir. Oysa yönetim, insanların yönetimidir.


Anahtar Kelimeler


Veri; enformasyon; bilgi; bilgi yönetimi; enformasyon teknolojisi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##