Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Şahin Gökçearslan

Öz

Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme topluluğu hissini belirlemek için kullanılabilecek bir ölçme aracı ge­liştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen madde havuzu kapsam geçerliliği bağlamında uzman görüşüne sunulmuştur. Çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören, çevrimiçi öğrenme topluluğuna katılmış, 245 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubundan elde edilen verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile 3 faktörden oluşan, 28 maddelik ölçme aracına ulaşıl­mış, faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans % 42,65 bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı tüm faktör için 0,88, ölçeğin test-tekrar test ölçümleri için güvenirlik katsayısı 0,84 bulunmuştur. Gerçekleştirilen doğrulayı­cı faktör analizi sonucunda ölçek modelinin uygunluğu tespit edilmiştir. Elde edilen değerler ölçeğe ait psikometrik niteliklerin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


çevrimiçi öğrenme topluluğu; çevrimiçi öğrenme topluluğu hissi ölçeği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##