Bilgi Profesyonellerinin Bilgi Teknolojisi Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Mesut Kurulgan, Didem Paşaoğlu

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde, her sektörde olduğu gibi bilgi sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bilgi profesyonelleri, kütüphane hizmetlerinde el ile yapılan işleri artık bilgi teknolojisi kullanarak gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada bilgi profesyonellerinin bilgi teknolojisi kullanma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sözü edilen amaca ulaşabilmek için, Teknoloji Kabul Modeli (TKM), kuramsal bir çerçeve olarak kullanılmış ve modelin genişletilmiş modellerinde bulunan bazı kişisel özellikler de dikkate alınmıştır. Çalışmada Teknoloji Kabul Modeli kapsamında; yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve örgüt kültürü gibi kişisel ve örgütsel faktörler incelenmiştir. Çalışma, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kütüphanelerinde çalışan 139 personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, Teknoloji Kabul Modeli’nin bilgi teknolojisinin benimsenmesi­ni anlamak açısından yararlı bir kuram olduğunu, kişisel (yaş, cinsiyet ve eğitim durumu) farklılıkların algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda üzerinde etkili olmadığını ancak algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının kullanıma dönük tutum üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Örgüt kültürünün ise; Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kütüphanelerinde, kullanıma dönük tutum üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Buna ek olarak örgüt kültürü değişkeninin, her iki kütüp­hanede de, davranışa dönük niyet üzerine olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


bilgi profesyonelleri; kütüphane otomasyonu; tutumlar; teknoloji kabul modeli; Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##