Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimlerinde Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphane Kurumunun Yarattığı Değeri Ölçmeye Dayalı Bir Metodoloji: Atıf Analizi Bulguları - II

Oya Gürdal Tamdoğan

Öz

Makalenin odaklandığı ana unsur, literatürde de son zamanlarda üzerinde ağırlıkla durulan atıf analizi yoluyla ulusal bilgi üretimi sürecinin, ulusal gerçeklerde, daha yeterli biçimde nasıl değerlendirilebile­ceği sorusuna mümkün olabildiğince yanıt bulmaktır. Bu doğrultuda araştırmada, çalışma sınırlılıkları çerçevesinde göreli biçimde, ulusal ve uluslararası bibliyografik veritabanlarına giren (296 makale, 7.804 atıf) ve ülke gerçeklerinde çeşitli sebeplerle giremeyen makaleler (191 makale ve 4.620 atıf), iki ayrı bilgi kümesinde (birinci küme ve ikinci küme olarak) analiz edilmiş ve elde edilen bulgular sunulmuştur. Böylece atıf analizi çalışmasında, toplam 487 makalenin 12.424 atıfı değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra araştırmanın başında varsayılan bir gerçek daha ortaya çıkmıştır ki, o da araştırma sınırlılıkları ile birlikte ve buna karşın üretilen makalelerin %60,78’i bibliyografik denetim araçlarında yer alırken; %39,21’i yer almamaktadır. Bir başka deyişle bilimsel bilgi üretimi sürecinin ürünü niteli­ğindeki çıktıların %39,21’i ulusal ve uluslararası düzeyde kolay erişilebilir değildir.

12.424 atıftan, kütüphane dermesinde varolması beklenmeyen 1.085 atıf (arşiv belgeleri, web siteleri vb.) çıkarılmıştır. Bu doğrultuda Ankara Üniversitesi sosyal bilimler alanında tam zamanlı çalı­şan akademik personelin makalelerindeki 11.339 atıfın Ankara Üniversitesi kütüphanelerinin basılı ve elektronik dermesinde erişilebilirlik durumu araştırılmıştır. Atıfların 5.684’ü (%50,14) basılı/elektronik/ basılı+elektronik dermede bulunmuştur. Atıfların 3.333’ü (%29,39) basılı dermede, 2.351’i (%20,73) elektronik dermede erişilebilir durumdadır.


Anahtar Kelimeler


bilgi üretimi; bilgi kaynakları; kütüphane kurumu; atıf analizi; bibliyometrik çalışmalar; derme; yöntem; metodoloji

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##