Bilgi Üretimi Sürecinde Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Kurumunun Yarattığı Değeri Saptamak Üzere Atıf Analizinin Kullanımı ve Metodoloji Sorunu - I

Oya Gürdal Tamdoğan

Öz

Literatürde yer alan uygulama örneklerinde de görülmektedir ki, atıf analizi ve bibliyometrik araştırmalar, disiplinimizde ve genel anlamda bilgi üretimi sürecinin ürünlerini değerlendirme aşamasında dikkate alınması gereken önemli enstrümanlardır. Bununla birlikte atıf analizi ve bibliyometriye dayalı çalışmaların, ele alınış biçimlerinde, bir başka deyişle metodolojik yaklaşımlarında, yeterlilikleri yanında yetersizlikleri de göz önünde tutularak, mümkün olduğunca güçlü yanlarının eksiksiz biçimde öne çıkarılması, zayıf yanlarının da elemine edilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerekmektedir ve konu, hâlâ yeni metodolojik yaklaşımlara açıktır. Literatür, izlenebildiği ölçüde, özellikle kütüphane kurumunun bilgi üretimi sürecinde katkısını somut veriler ile destekleyen metrik çalışmalar açısından kimi boşluklara sahiptir. Boşluğun, yine disiplinimiz alanında çalışan akademisyenler ve uygulama düzeyinde araştırma yapan meslektaşlar tarafından geliştirilecek yeni yaklaşımlar ve metodolojiler ile doldurulması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


bilgi üretimi; bilgi kaynakları; kütüphane kurumu; atıf analizi; bibliyometrik çalışmalar; derme; yöntem; metodoloji

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##