Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları

Özden Demircioğlu Faydalı, Bülent Yılmaz

Öz

Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin halka götürülmesinde önemli işlevler üstlen­miş, bu işlevlerini halkın beklentilerine göre gerçekleştiren, dolayısıyla halkın dilek ve isteklerini duyurabilecekleri halka en yakın ve en etkili yönetim birim­leridir. Halk kütüphaneleri, bulunduğu yörenin kalkınmasına katkıda bulunmak için hizmet verdiği toplumun her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayan yerel niteliklere sahip olan toplumsal kuruluşlardır. Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri hizmet verdiği toplumla yakından ilgilidir ve hizmetlerini bu halkın gereksinimlerine göre biçimlendirmektedirler.

Bu çalışma halk kütüphanesinde çalışan yöneticilerin ve halk kütüphaneci­lerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusundaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimleme yöntemiyle yapılan çalışma, Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalışan yöneticilerin ve kütüphanecilerin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 207 yönetici ve kütüphaneciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezi; "Halk kütüphanelerinde çalışan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapı, finansman, personel, bina, derme gibi konularda gerekli koşulların sağlanması durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere bağlı olmasının doğru olacağını, bu koşullar sağlanmadan gerçek­leştirilecek değişimin halk kütüphanelerine zarar vereceğini düşünmektedirler" biçiminde oluşturulmuştur.

Araştırma sonucunda, halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke olarak kabul etmekte ve istemekte oldukları ancak bunun uygun koşullar sağlanarak yapılamasının doğru olacağını düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca, kütüphaneciler Türkiye 'de içinde bulunduğu­muz dönemde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda başlatılan yasal süreçteki yaklaşımları güven verici bulmamaktadırlar.


Anahtar Kelimeler


Halk kütüphaneleri; yerel yönetimler; yerel yönetimlere dayalı halk kütüphanesi sistemi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##