Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Okul Kütüphanecilerinin Rolleri ve Algıları

Tolga Çakmak, H. İnci Önal

Öz

Bireylerin eğitim hayatlarındaki en uzun dönemi örgün eğitim oluşturmaktadır. Örgün eğitimin verildiği kurumlar olan okullardaki uygulamalar bireylerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik temel becerileri kazanmalarında etkili olmaktadır. Okul kütüphanelerinde de bilgi okuryazarlığı bağlamında etkinlikler gerçekleştirilerek hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin konuyla ilgili farkındalıkları sağlanmaktadır. Bu uygulamalar doğrultusunda çalışmamızda Türkiye’de okul kütüphanelerinde kütüphanecilerin bilgi okuryazarlığı konusu çerçevesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin saptanması ve bilgi okuryazarlığı algılarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen web tabanlı bir görüşme formu ile 18 okulda çalışan okul kütüphanecilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik uygulamaları, farkındalık ve algı düzeyleri ile ilgili nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Araştırma sonuçlarında; bilgi okuryazarlığına yönelik etkinliklerin okullar arasında farklılık gösterdiği, okulların farklı sürelerde bilgi okuryazarlığına yönelik etkinliklerde bulundukları, özellikle araştırmaya katılan devlet okullarında bilgi okuryazarlığına yönelik eğitim programı eksikliklerinin bulunduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Okul kütüphaneleri; okul kütüphanecileri; bilgi okuryazarlığı; bilgi okuryazarlığı eğitimi; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##