Bilgi Üretiminde Yazın Ürünleri ve Kütüphaneler: Atıfl arın Tespiti ve Analizi Yoluyla Araştırma

Oya Gürdal Tamdoğan

Öz

Bu çalışmada, bilgi/bilim üretimi sürecinde değer yaratan unsurlar olarak bilgi kaynakları ve kütüphanelerin katkısına odaklanılmakta; yaratılan ‘değer ’, ‘değe­ri yaratan unsurlar ’ ve ‘değer ölçümü ’ ve/veya ‘performans ölçümü ’ arasındaki üçlü kavramsal bağlantı irdelenmektedir. Bu bağlamda yazar, bilgi/bilim üreti­minin çıktısı niteliğinde olan ‘yazın ’ (literatür) dünyasında bilgi kaynakları ve kütüphanenin yarattığı değeri ölçmek için “dokümanter ispat” olarak adlandırı­labilecek özgün bir metodolojiye dayalı yeni bir ‘kavramsal model’ sunmaktadır. Model, araştırma sınırlılıkları dahilinde üniversitede tam zamanlı çalışan bilim insanlarının; ‘bilimsel bilgi üretimi sürecinin ürünü niteliğindeki yayınlarının ni­celiksel verisinin ne olduğu’, ‘söz konusu yayınlarının ulusal ve evrensel düzeyde erişilebilirliğinin hangi düzeyde bulunduğu’, ‘bilgi üretiminde en çok hangi bilgi kaynaklarını tercih ettikleri (tür, basılı/ e-ortam, dil, yazar, yayınevi, yaş seçe­nekleri ile) ’ ve ‘ilgili bilgi kaynaklarının, bağlı bulundukları üniversite kütüpha­nesinde hangi oranda bulunduğu ’ sorularına yanıt bulmayı olanaklı kılabilecek  metodolojiyi içermektedir. 

Modeli tanımlayan metodoloji, bugüne dek literatürde teorik ve pratik düz­lemde yer alan ‘atıf analizi’, ‘bibliyometri’, ‘performans ölçümü’ ve ‘bibliyogra­fik tarama ’gibi yöntem ve/veya teknikleri sentezleyen bir ‘bileşke ’ durumundadır. Bu makalenin amacı, sözü edilen ‘kavramsal model’i teorik düzlemde ele almak ve tartışmaya sunmaktır.


Anahtar Kelimeler


bilimsel bilgi üretimi; bilim insanları; öğretim üyeleri; atıf analizi; bilgi kaynakları; üniversite kütüphaneleri; performans ölçümü

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##