Okumanın Nörobiyolojisi

Bülent Yılmaz

Öz

Psikolojik, sosyolojik, kültürel vb. bağlamlarda ele alınan okuma olgusu, üzerin­de çok çalışılan bir konudur. Ancak, nörobiyolojik yaklaşım, bulgu ve yorumlar okuma olgusunu farklı bir boyutuyla da değerlendirmemizi gerektirmektedir. Be- yin-okuma ilişkisi üzerine odaklanan bu bilimsel alan, beynin okuma sürecini na­sıl gerçekleştirdiğini ortaya koymaya çalışmakta ancak aynı zamanda okumanın beynin fizyolojik ve bilişsel yapısını nasıl etkilediğini de incelemektedir. Elde edi­len sonuçlara göre, gerçekleşmesi çok karmaşık bir işlem olan okuma becerisinin sonucu olarak bireyin zihinsel olarak geliştiği, kendini bilme ve kendini denetleme gibi üst düzey zihinsel etkinliklerinin arttığı belirtilmektedir. Ayrıca, zayıf oku­yucularla iyi okuyucular arasında duyusal, motor ve bilişsel yönlerden bütünsel nitelikli farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Genel olarak, okumanın beynin fizyolojik yapısını olumlu etkilediği belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler


okuma; nörobiyoloji; okuma nörobiyolojisi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##