Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayılarının Zaman Serisi Analizi ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği

Semanur Öztemiz, Mustafa Agah Tekindal

Öz

Amaç: Kültürel yerler olarak müzeler ve kalıntılar kültürel ve tarihi kimliğin yaratılmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Müzeler ve kalıntılar tarafından kapsanan kültürel miras ürünleri, bir topluluğun ve onun en yüksek değerlerinin ve gerçeklerinin temsili olarak düşünülebilir. İşte tam da bu nedenlerle müzelere ve ören yerlerine gösterilen ilgi, bir ülkedeki kültür kurumlarının gelecek planları için ipucu verebilir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2037 yılına kadar müze ve ören yerlerini ziyaret edeceklerin sayısını tahmin etmektir. Yöntem: Araştırma materyali, Türkiye’deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarına ilişkin 2001-2019 yılları arasındaki verilerden oluşmaktadır. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır. Araştırma verileri, gelecekte müzelere ve ören yerlerine gelecek ziyaretçi sayısını tahmin etmek için Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama (ARIMA) zaman serisi analizi çerçevesinde çözümlenmiştir. Bulgular: Araştırma bulguları, zaman serilerinin Türkiye’deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısındaki artış eğilimine işaret eden oldukça kullanışlı tahminler içerdiğini göstermektedir. Özgünlük: Bulgular, içeriklerini dijital platformlara dönüştürmek isteyen müzeler ve ören yerleri için fiziksel ve dijital kullanıcılarla ilgili konuların karşılaştırıldığı karşılaştırmalı çalışmalara da olanak sağlayabilir. Sonuç: Pratik sonuçlara ek olarak, bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Ziyaretçi sayıları; müze ziyaretçileri; ören yeri ziyaretçileri; kültürel alanlar; zaman serisi analizleri.

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##