Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında ve Resimlerinde Kütüphane Algıları

Malik Yılmaz, Nermin Çakmak

Öz

Yaşam boyu öğrenme ve enformasyon okuryazarlığı kavramlarının öne çıktığı günümüzde, çocuklara okul öncesi dönemden başlayarak erken yaşta kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak, onların ileriki yaşamlarında sürekli gelişimlerine ve kütüphaneye yönelik olumlu bir algı edinmelerine yardımcı olabilecektir. Ancak öğrencilere kütüphane alışkanlığı kazandırabilecek ortamı yaratmak ya da kütüphane programı oluşturmak için öncelikle onların kütüphane ile ilgili var olan bilgi yapılarının ve deneyimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kütüphane algılarını ortaya çıkartmaktır. Araştırmada öğrencilerin kütüphane ile ilgili algılarını, düşüncelerini ve deneyimlerini ortaya çıkartmak için nitel araştırma yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim ve sanat temelli araştırma desenleri kullanılmıştır. Veriler; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, Erzurum ilindeki biri özel ikisi devlet olmak üzere üç ortaokulda beşinci sınıfa giden 72 öğrenciden çizme ve yazma tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin tamamına yakınının kütüphane ile ilgili bilgilerinin olduğu, kütüphaneye karşı tutumlarının olumlu olduğu, kütüphane deyince akıllarına gelen ilk şeyin kitap ve raf olduğu, kütüphaneye özellikle kitap okumak ve ders çalışmak için gittikleri, kütüphaneyi sessiz ve rahat bir ortam olarak gördükleri belirlenirken; aynı zamanda öğrencilerin çoğunda kütüphaneci olgusunun oluşmadığı, yazılı anlatımlarında ve resimlerinde kütüphanenin işlevsel özelliklerinden çok mekânsal özelliklerine yer verildiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının kütüphaneciler, akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler, aile ve karar vericiler arasında konunun önemine ilişkin farkındalık sağlamasında ve bu yöndeki ortak çalışmaların artmasında etkili olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kütüphane; kütüphane algısı; yazılı anlatım; resim; ortaokul öğrencileri.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.788519
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##