Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Performans Gelişiminde Bilgi Yönetimi (BY) Stratejilerinin Rolü: Filistin Vaka Çalışması

Amani Yaser Alnatsheh, Mustafa Sağsan, Behiye Çavuşoğlu

Öz

Bu çalışmanın amacı Sivil Toplum Kuruluşlarının (STKların) performansını artırmada Bilgi Yönetimi (BY) stratejilerinin rolünü araştırmaktır. Çalışmada betimleme yöntemi ve veri toplamak üzere elektronik ankete dayalı nicel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın popülasyonunu Filistin’deki toplam 1.200 aktif yerel ve uluslararası STK oluşturmaktadır. STK’ların yöneticilerine veya onların temsilcilerine toplam 291 (örneklem) anket dağıtılmış ve bunların toplam 228’i yanıtlanmıştır. Toplanan verilerin geçerliliği ve güvenilirliği değerlendirilmiş, bunlar istatistiksel analizler için kullanılmıştır. Araştırmacı hipotezleri test etmek üzere Statistical Package for Social Sciences’ın (SPSS) 25.00 versiyonunu kullanmıştır. Test edilen iki temel hipotez “BY’nin kodlama stratejisiyle STK’nın performansı arasında pozitif bir ilişki vardır” ile “BY’nin kişiselleştirme stratejisiyle STK’nın performansı arasında pozitif bir ilişki vardır” biçimindedir. Elde edilen bulgular, BY’nin kodlama ve kişiselleştirme stratejilerinin Filistin’deki STK’ları seçtiğimiz bağımlı değişkenler olan finansal sürdürülebirlik, örgütsel süreç/ işler ve program/ proje performansları açılarından önemli derecede etkiledigini göstermektedir. Bununla beraber, sadece kodlama stratejisinin finansal sürdürülebilirlik üzerinde pozitif bir etkisi olduğu hakkındaki alt hipotez kanıtlanamamış, bu nedenle modelden çıkarılmışlır. Her iki BY stratejisinin de STK’ların performanslar, üzerindeki positif etkileri olduğunu ifade eden diğer alt hipotezlerin hepsi kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışmada, Filistin STK’larındaki karar-vericilere, örgütsel performansı artırmak üzere BY stratejilerini uygulamaları için bazı önermelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Bilgi yönetimi stratejileri; şifreleme stratejisi; kişiselleştirme stratejisi; sivil toplum kuruluşları (STK'lar); STK'ların performansı; finansal sürdürülebilirlik; organizasyon süreci/ işlevi; program/ proje performansı; Filistin.

Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.24146/tk.786237
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##