Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Veriler: Ankara’daki 15 Üniversite Kütüphanesindeki Uygulamaların Analizi

Dilan Şerife Şişkin, Tolga Çakmak

Öz

Üniversite kütüphaneleri hizmet verdiği kullanıcı grubunun bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumlulukları bulunan kurumlardır.Diğer kütüphane türlerinde olduğu gibi üniversite kütüphanelerinde de oluşturulan kullanıcı kayıtları bireyi tanımlayabilecekhatta bilgi arama davranışlarıyla da ilişkilendirilebilecek düzeydekişisel verilerdenoluşabilmektedir. Bu noktada üniversite kütüphanelerindekikullanıcı verilerinin izinsizve yetkisizkullanıma karşınkorunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, üniversite kütüphanelerinin kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamalarınınbetimlenmesiamaçlanmıştır.Belirlenen amaç çerçevesinde çalışmada öncelikle konuyla ilgili literatürden hareketle Ankara’da bulunan 15 üniversite kütüphanesininkişisel verilerin yönetimine dönük uygulamaları,yöneticilerle yapılan görüşmelerle analiz edilmiştir. Bulgular, kütüphanelerde kayıt altına alınan kullanıcı verilerininfarklılık gösterdiğini vekütüphanelerin yaklaşık yarısındakullanıcılardan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine yönelik onaylarının alınmadığını ortaya koymuştur. Araştırmanın sonucunda,üniversite kütüphanelerinde kullanıcılara yönelik kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi,sınıflandırılması, işlenmesi, tutulması ve saklanması ve kullanıcılardan kişisel verilerin işlenmesine yönelik onaylarının alınması noktasında eksiklikler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Üniversite kütüphaneleri; kullanıcı kayıtları;kişisel veri; kişisel verilerin korunması.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.754346
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##