Mahkûmların Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Davranışları: Kuramsal Bir Değerlendirme

Güler Demir

Öz

Fiziksel, zihinsel, çevresel, sosyoekonomik, kültürel ve benzeri nedenlerle bilgi kaynaklarından yararlanmaları sınırlanan kişi ve grupların bilgi gereksinim ve davranışları bu sınırlılıklar bağlamında dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, anılan gruptaki mahkûmların bilgi gereksinimleri, bilgi davranışları ve bu bağlamda etken olan faktörler ile karşılaşılan sorunlara ilişkin kuramsal bir çerçeve oluşturmaktır. Çalışmada betimleme yöntemi kullanılmış, yerli literatürün sınırlılığı nedeni ile daha çok yabancı literatür taranarak genel çerçevede bilgi davranışlarına ilişkin olgu, kavram ve yaklaşımlar, özel olarak da mahkûmların bilgi gereksinimi ve davranışları ile onları biçimlendiren etmenler araştırılmış ve irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda, mahkûmların bilgi gereksinimi ile davranışlarının özgür vatandaşlarınkilerle benzerlik gösterse de cezaevi (ve/veya tutukevi) ortam ve koşullarının etkisiyle biçimlenen özel, sınırlı ve sorunlu karakteristikleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi gereksinimi; bilgi arama davranışı; bilgi davranışı; Wilson modeli; mahkûmlar; dezavantajlı/yoksun gruplar; cezaevi; cezaevi kütüphanesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.651343
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##