Türkiye’ de Özel Okul Kütüphanelerinin Sorunları: Özel Okul Kütüphanelerine Yönelik Bir Anket

Sevim Cevizbaş

Öz

Toplumun ihtiyaçları değişip, geliştikçe bireye eğitim yolu ile kazandırılmaya ça­lışılan beceriler de değişmektedir. Günümüzde bilginin önem kazanması ve art­ması, eğitim-öğretim programlardaki gelişmeler ve çeşitlillik, bireysel farklılıkla­ra verilen önemin artması, çok kültürlülük kavramının önem kazanması, bilgi teknolojileri kullanımının ihtiyaç haline gelmesi v.b. nedenler kütüphane, dolayı­sıyla bilgi kullanımı ve üretimini zorunlu hale getirmiştir.

Bu çalışmada, eğitim süreci içinde bilgi kullanımı ve üretimini teşvik eden ve öğretmeye çalışan ilk basamaklardan biri olarak kabul edilebilecek, okul kütüp­hanelerinin sorunları ortaya konularak, çözüm önerileri sunulmaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##