Dijital Koruma (Arşivleme) Stratejileri ve Bazı Uygulama Örnekleri

Mehmet Emin Küçük, Gülten Alır

Öz

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ağların genişlemesi ve özellikle bilimsel elekt­ronik kaynakların üretimindeki ve kullanımındaki artış başta araştırma kütüpha­neleri olmak üzere çök sayıda kuruluş için çözümlenmesi zor sorunları da bera­berinde getirmiştir. Dijital kaynakların korunması ve bu kaynaklara uzun dönem­li olarak erişim sağlanması bunlardan birisidir. Basılı materyaller için kaynağın kendisini korumak bilginin de korunması ve erişilmesi anlamına gelmektedir. Ancak dijital kaynaklar için gerek dijital ortamda üretilmiş, gerekse yazılı/basılı bir kaynaktan dijital ortama aktarılmış olsun kaynağın bütünlüğünün ve provenan- sının korunması önemli bir sorundur. Teknoloji eskimesi, kaynakların yeni tekno­lojilere kayıplar olmadan aktarılması gibi sorunların çözümlenerek, bilgilerin bütün olarak korunması gerekmektedir.
Dijital kaynakların korunması çalışmalarına katkıda bulunmak ve standart­lar, rehberler geliştirmek üzere üniversitelerden ulusal kütüphanelere, uluslara­rası kuruluşlardan derneklere kadar pek kuruluş araştırmalara başlamıştır. Bazı pilot uygulamalar, test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, dijital ko­rumaya yönelik bazı araştırma projeleri hakkında bilgi verilmektedir. Kuşkusuz tüm projeleri bir makale kapsamında incelemek olanaklı olmayıp, bunlar arasın­da önemli ve standartlaşma çalışmalarına zemin oluşturacağına inanılan proje­ler, uygulama açısından ele alınmıştır. İlaveten, ilgili projelerin özellikleri ve he­deflenen uygulamalarda elde edilen sonuçlar da makalenin ana temasını oluştur­muştur.

Anahtar Kelimeler


Dijital Arşivleme; Dijital Koruma; Dijital Arşivler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##