Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri

Şenol Karadeniz

Öz

Betimleme yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye’deki bilgi evleri ile ilgili web siteleri ve belediyelerin faaliyet raporları incelenmiş, ayrıca literatür taranmıştır. Bilgi evleri konusunda gerçekleştirilen çalışmaların kısıtlı olduğu Türkiye’de bilgi evi ile ilgili ortak bir tanıma rastlanmamıştır. Türkiye’de hizmet veren hangi kurumlara bağlı, kaç bilgi evi olduğuna ilişkin toplu veri bulunmamaktadır. Bilgi evlerinin etkinlikleri oldukça çeşitli, ancak sayıları yeterli değildir. 23 farklı şehirde, 54 farklı kurum bünyesinde hizmet veren toplam 249 bilgi evine rastlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Bilgi evleri; sosyal belediyecilik; belediye kütüphaneleri; halk kütüphaneleri; Türkiye.

Referanslar

AK Parti. (2014). Gençlik ve eğitim politikaları çalıştayı sonuç raporu. Erişim adresi: http://images.akparti.org.tr/upload/bulten/genclik-ve-egitim-politikalari-calistayi.docx

Aslan, S. (2009). 2023 Türkiye vizyonu, halk kütüphanesi politikaları ve Çemişgezek: batı ülkeleri ve Türkiye halk kütüphanelerinin işlevsel açıdan bir karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 169-200.

Avcı, N. (2000). İslam dünyasında kütüphaneciliğin doğuşu ve ilk örnekleri. Beytü’l-Hikme’den Daru’l- Hikme’ye. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), Özel Sayı, (5-14).

Bağcılar Belediyesi. (2015). Bilgi evleri. Erişim adresi: http://www.bagcilar.bel.tr/bilgievleri

Bahçelievler Belediyesi. (2015). Bilgi evleri. Erişim adresi: http://www.bahcelievler.bel.tr/icerik/457/1262/bilgi-evleri.aspx

Ballı, M. (2010). İstanbul’a yeni ‘bilgi evleri’ doğuyor. Erişim adresi: http://www.bilgiagi.net/istanbul%E2%80%99a-yeni-bilgi-evleri-doguyor/15181/

Çavuş, R., Topsakal, Ü.U, ve Kaplan, A.Ö. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının çevre okuryazarlığı kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Kocaeli Bilgi Evleri Örneği. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012, İstanbul: Marmara Üniversitesi. Erişim adresi:http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=136633

Efe, F. (2008). Uygulamalı sosyal belediyecilik: e-Kent Modeli. İstanbul: Metropol Yayıncılık.

Fatih Belediyesi. (2017). Fatih Belediyesi bilgi evleri. Erişim adresi: http://www.fatih.bel.tr/bilgievleri

Gürbey, S. (2012). Eğitim hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin rolü: İstanbul örneği.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Kalkınma Bakanlığı. (2014). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. Erişim adresi:http://www.bilgitoplumustratejisi.org/download/docfile/8a9481984680deca014bea4232490005

Kavi, E. ve Koçak, O. (2010). İstanbul’daki bilgi evlerinin sosyal içerme boyutu açısından değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Bildiriler içinde (s.567-578). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.

Kaya, E. (2017). Sosyal Belediyecilik. Erişim adresi:http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyalbelediyecilik.htm

Konya, Ü. (2012). Bilgi evleri. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel. (Yay. Haz). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur`a Armağan içinde (s. 43-48). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Küçükçekmece Belediyesi. (2015). Bilgi evleri nedir? Erişim adresi: http://www.kucukcekmecebilgievleri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=137

Şen, M. E. (2012). VIII. yüzyılda Türklerin ilmî durumunun tespitine farklı bir bakış: Basra, Mâverâünnehir örneği. Turkish Studies, 7(3). 2393-2407.

Ümraniye Belediyesi. (2014). Ümraniye Belediyesi 2014 yılı faaliyet raporu. Erişim adresi:http://umraniye.bel.tr/userfiles/file/bulten/faaliyetRaporu2014.pdf

Yavuz, İ. (2013). Sosyal belediyecilik bağlamında çocuk ve gençlik hizmetleri: Adapazarı Belediyesi bilgi evi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yalova Üniversitesi: Yalova.

Zeytinburnu Belediyesi. (2011). Zeytinburnu bilgi evleri. Erişim adresi: http://www.bilgievi.org.tr/Sayfalar/11/Kurumsal/Tarihce.aspx


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.6
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##