Bilgi Okuryazarlığı ve Öğretmen Yetiştirme

Fatma Baysen, Nermin Çakmak, Engin Baysen

Öz

21. Yüzyılda toplumların gereksinim duyduğu bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenler kilit rol oynamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle öğretmen adaylarının bu becerilerle donatılmış olarak yetişmeleri gereklidir. Bu nedenle öğretmen adaylarına bu becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği eğitim programlarının eğitim fakültelerinin müfredatında yer alması önemli bir koşuldur. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, hem ulusal politikalarda, kanunlarda ve öğretmen yeterliliklerinde bilgi okuryazarlığı eğitiminin ele alınıp alınmadığını veya ne şekilde yer aldığını hem de eğitim fakültelerinin müfredatlarında bilgi okuryazarlığı eğitim programının var olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada var olan durumun tespit edilmesinde nitel araştırma yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Veriler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eğitim Bakanlıklarının ve diğer ilgili kurum ve bakanlıkların ürettikleri kanunlar, ulusal politika ve eylem planları, milli eğitim şûra kararları, öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri ve Türkiye’de Ankara örneğinde ve KKTC’de bünyesinde eğitim fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin misyonları ve programları ile ilgili birincil dokümanların incelenmesinden elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi ile elde edilen bulgular sonucunda hem Türkiye’de hem de KKTC’de öğretmen yetiştirilmesinde bilgi okuryazarlığı konusunun yeterli düzeyde ele alınmadığı, farkındalığın düşük olduğu ve çalışma kapsamında incelenen eğitim fakültelerinde bilgi okuryazarlığı eğitim programnın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda, elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler getirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Bilgi okuryazarlığı; öğretmen yetiştirme; öğretmen adayları.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.5
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##