Herkes için Kütüphane Projesi Başlangıç Çalışması

Umut Al, Güleda Doğan, İrem Soydal, Zehra Taşkın

Öz

Herkes için Kütüphane Projesi ülkemizde belediye kütüphaneleri odağa alınarak gerçekleştirilen günümüze kadar yapılan en kapsamlı projedir. Proje belediye kütüphanelerini, vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak donanım, yazılım ve eğitim olanaklarına ücretsiz olarak erişebilecekleri cazibe merkezleri haline dönüştürmeyi ve toplumun, özellikle de dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı genel hatlarıyla Herkes için Kütüphane Projesi ile ilgili bilgiler vermek, belediye kütüphanelerine yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek ve proje kapsamında gerçekleştirilen kütüphane kullanım araştırmasına ait bulguları paylaşmaktır. Çalışmanın temel verileri 2016 yılının Ağustos ve Eylül aylarında uygulanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Kütüphane ortamında kullanıcılarla yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışmasında 4317 belediye kütüphanesi kullanıcısından veri elde edilmiştir. Belediye kütüphanesi kullanıcıları genel olarak gençler ve öğrencilerden oluşmaktadır ve düzenli olarak kütüphanelerden yararlanan belli bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Bulgular tüm kullanıcı kitlesi içerisinde yaşı daha küçük kullanıcıların kütüphaneye daha fazla gittiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çeşitli konularda (örneğin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım, e-devlet uygulamaları gibi) belediye kütüphanelerinde verilecek eğitimlere kullanıcıların ilgi göstereceği anlaşılmaktadır. Proje ile ilgili başlangıç noktası niteliğinde olan bu çalışmanın ve ileride gerçekleştirilecek diğer çalışmaların, farklı veri kaynaklarından beslenerek belediye kütüphaneleri coğrafyasını daha yakından tanımamızı sağlayacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Herkes için Kütüphane Projesi; belediye kütüphaneleri; kütüphane kullanımı; yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin kullanımı; kullanıcı araştırmaları.

Referanslar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2016). Engelli ve yaşlı bireylere ilişkin istatistiki bilgiler. Erişim adresi:http://eyh.aile.gov.tr/data/56179f30369dc5726c063e73/B%C3%BClten_Ekim2016.pdf

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 288-307.

Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Kütüphan-e Türkiye Projesi etki değerlendirme çalışmaları: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 29(3), 433-460.

Akman, İ. (2008). Bir felaket senaryosu: Kütüphanelerin belediyelere devri. Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 226-229.

Aslan, S. A. (2009). 2023 Türkiye vizyonu, halk kütüphanesi politikaları ve Çemişgezek: Batı ülkeleri ve Türkiye halk kütüphanelerinin işlevsel açıdan bir karşılaştırması. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 169-200.

Bilar, E. (1993). Halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri. I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 29 Kasım-1 Aralık 1993 Bildiriler içinde (s. 91-94). Ankara: KGM.

BKAHS Düzenleme Kurulu. (2016). Belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetleri uluslararası sempozyumu sonuç bildirgesi. Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 277-281.

Cochran, W. G. (1963). Sampling techniques. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Demir, H. (1996). Yerel yönetimlerin kütüphane hizmeti bir deneme: Bursa ili incelemesi (Yayımlanmamış lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Duman, H. (2004). Halk kütüphanelerinde yeniden yapılanma. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 418-445.

EUROSTAT. (2016a). Eurostat: Your key to European statistics. Erişim adresi:http://ec.europa.eu/eurostat/

EUROSTAT. (2016b). Information society statistics at regional level. Erişim adresi:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level.

Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2007). Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticilerinin ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği, 21(4), 414-439.

Herkes için Kütüphane. (2016a). Herkes için Kütüphane Programı. Erişim adresi:http://www.herkesicinkutuphane.org/proje-hakkinda/

Herkes için Kütüphane. (2016b). Herkes için Kütüphane. Erişim adresi:http://www.herkesicinkutuphane.org/

Herkes için Kütüphane. (2016c). Proje ekibi. Erişim adresi: http://www.herkesicinkutuphane.org/proje-ekibi/

Herkes için Kütüphane. (2016d). Herkes için Kütüphane lansmanı gerçekleştirildi. Erişim adresi:http://www.herkesicinkutuphane.org/hik-lansmani-gerceklestirildi/

Ömürgönülşen, U. (2016). Yerel yönetim reformunun yeni yüzü: Yenilikçi yerel yönetimler. HİK Belediye Başkanları Toplantısı, 26 Kasım 2016.

Öztaş, C. ve Zengin, E. (2008). Yerel yönetimler ve kültür hizmetleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 54, 155-180.

Pektaş, E. K. (2010). Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamaları ve temel sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 4-22.

Sarıca, Y. P. S. ve Yüksel, E. (2012). Yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk projesi uygulaması olarak sosyal hayata katılım: Engelsiz yaşam. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 48-66.

Sevgisunar, K. (1997). Yeni bir döneme girerken yerel yönetimlerde kütüphane olgusu. IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı Bildirileri içinde (s. 119). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Şahin, G. (2007). Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü ve Etimesgut İlçe Halk Kütüphanesinin kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016a). Kütüphane istatistikleri, 2015. Erişim adresi:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21545

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016b). Kütüphane türüne göre kütüphaneden yararlanan kişi, kayıtlı üye ve personel sayısı. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086

Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Sağlık araştırması, 2012. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=1&KITAP_ID=223

Tütüncü, T. (1996). Halk kütüphaneleri ve yerel yönetimler. Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 1996 içinde (s. 28-35). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Yılmaz, B. (1997). Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 11(2), 113-133.

Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 56-77.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.0
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##