Bilgi Profesyonellerinin Meslek Derneklerine Bakışı: TKD ve ÜNAK Örneklerinin Değerlendirilmesi

Özgür Külcül, Ömer Dalkıran

Öz

Kütüphanecilik alanında dernekler, mesleki ve bilimsel gelişimi desteklemeden, hakların korunması ve geliştirilmesine, sosyal faaliyetlerden toplumsal farkındalığın artırılmasına dönük girişimlere ka­dar önemli işlevlere sahiptir. Türkiye’de TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği) ve ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) alanda faaliyet gösteren iki köklü dernektir. Bu çerçevede çalış­manın amacı; bilgi profesyonellerinin tanımlanmış faaliyet konularına yönelik olarak TKD ve ÜNAK hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda hazırlanan anket KUTUP-L ve ÜNAK-List üzerinden dağıtılmış ve yanıtlanan 175 form değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular derneklerin özellikle mesleki çalışmalar, toplumda farkındalık oluşturma ve lobi faaliyetleri ile işbirliği ve üyelik bilincinin geliştirilmesi konularına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini, meslek mensuplarının da faaliyetlerde daha aktif rol almasının önemli olduğunu ortaya koymuştur.


Anahtar Kelimeler


kütüphane dernekleri; mesleki dernekler; Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD); Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##