Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Eğitimle Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Emine Cengiz

Öz

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri’nin web sitesini değerlendirerek, kullanım özelliklerini sınamak ve kullanıcı eğitiminin web sitesi kullanmadaki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Üniversite Kütüphanesi web sitesi kullanıcısı olan sekiz gönüllü denek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Klasik kullanılabilirlik testinin uygulanması aşamasında deneklere üniversite kütüphanesi web sitesinin çeşitli bölümlerinin kullanımını gerektiren altı görev verilmiştir. Soruların yanıtlanması sırasında sesli düşünme tekniği ile elde edilen veriler, tıklama sayıları ve yanıtlama süreleri kaydedilmiştir. Daha sonra deneklere kütüphaneci tarafından bir eğitim verilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen nicel ve nitel veriler analiz edilerek web sitesinin kullanımını olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, eğitim öncesi kullanıcıların yanıtlamakta en zorlandıkları sorular katalog taraması, veri tabanlarına erişim ve makale bulma sorularıdır. Deneklerin eğitimle desteklenmesi web sitesinin kullanılabilirliğini olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kullanıcılara eğitim programları içerisinde web sitesinin öğrenimi ve kullanımı ile ilgili eğitimler verilmesi, katalog kısmının daha ön plana çıkarılması, kullanılan terminolojinin gözden geçirilmesi, veri tabanları kısmında bir konu arama motoru oluşturulması önerilmektedir. 


Anahtar Kelimeler


Web sitesi kullanılabilirliği; kullanılabilirlik testi; kullanılabilirlik eğitimi; Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri web sitesi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##