Elektronik Sözcük: Sözcüğün Teknolojikleşmesine Bilgi İletişimsel Yaklaşım

Yalçın Yalçınkaya

Öz

Bu çalışmada, sözcüğün teknolojikleşmesi bilgi iletişimsel yaklaşım kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırmanın içeriği; sürekli dönüşen dünyada, sözcüğün de dönüşüm evrelerini ortaya çıkarmak ve dönüşümün her bir evresinin bilgi ve iletişim üzerindeki etkisini belirlemekten oluşmaktadır. Çalışmanın amacı; elektronik sözcüğün, bilgi ve iletişim açısından yerini tanımlamak ve önemini vurgulamaktır. Çalışmanın perspektifi elektronik sözcük olup, metodolojisi sözcüğün yaşam alanlarının betimleyici bir yöntemle incelenmesine dayanmaktadır. Çalışma kapsamında geniş bir literatür taraması yapılarak, elektronik sözcük konusundaki bulgular analitik bir biçimde incelenmektedir. Çalışma sonunda edinilen bulgulara göre elektronik sözcük; birbiriyle beslenen süreçlerin ve teknolojilerin bir sonucu olarak belirmektedir. Özde, sözcük; bilgi iletim ve bilgiye erişim olgusuyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Elektronik sözcük ise yine bu olgular paralelinde gelişim göstermektedir. Ayrıca elektronik sözcüğün; bilgi iletişimine yeni bir dinamizm kazandırdığı öngörülmektedir. Sonuç olarak; sözcüğün elektronik dönüşümü, aslında bilginin etkileşimli akışı anlamına gelmektedir. Elektronik sözcük sayesinde bilgi iletişimsel yaşam; belleğin ve benliğin statik kuvvet dengelerini işleyen ve bununla birlikte bilginin nicelik ve niteliklerini işleten bir yapıya dönüşmüştür. Yapılan çalışmayla çözümlenen; sözcüğün teknolojikleşerek etkinlik kazandığı ve bilginin etkileşimli akışının yaşandığı yeni bir dünyada; elektronik sözcüğün bilginin- iletişimin organik aracı ve eylemi olduğudur. Elektronikleşmenin yeni doğasında, değişen okuryazarlık yetisiyle insan, bilgi toplayıcısı-kullanıcısı olarak yeniden biçimlenmektedir. 


Anahtar Kelimeler


Sözcüğün teknolojikleşmesi; elektronik sözcük; bilginin yeni dünyası; elektronik çağ; yeni okuryazarlık.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##