Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Tekniklerin Kullanımı ve Bulguların Sunumu Üzerine

Yaşar Tonta

Öz

Bilimsel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki düzeylerini belirleye­bilmek. amacıyla çeşitli tanımlayıcı istatistik teknikler yaygın olarak kulla­nılmaktadır. Veri toplamak için kullanılan ölçek türleri verilerin çözümlen­mesinde kullanılacak istatistik teknikleri de belirlemektedir. Araştırma so­nucu elde edilen bulguların anlamlı bir biçimde yorumlanması ve rapor ha­linde sunulması da en az araştırmada kullanılan uygun istatistik teknikler kadar önemlidir. Niceliksel verilerin analizinde ve bulguların yorumlanma­sında araştırmacıların en büyük desteği piyasada mevcut SPSS, SAS, STA- TISTICA gibi istatistik çözümleme yazılımlarıdır. Ancak hangi testlerin uy­gulanacağına, ve hangi bulguların anlamlı ya da rapor edilmeye değer olup olmadığına sonuçta karar veren araştırmacıdır. Bu makalede istatistik tek­niklerin kullanımı ve bulguların sunumu ile ilgili temel noktalara değinil­mekte ve bazı önerilerde bulunulmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##