CD-ROM Nedir? Kütüphanecilik ve Bilgibilim Alanında Kullanımı

Münevver Dikeç

Öz

Bu yazıda son zamanlarda literatürde sıkça sözü edilen CD-ROMlar (Compact Disk - Read Only Memory), yani «Salt Okunur Bellekli Kompakt Disk» tanıtılmaktadır. Çalışma sırasında Library Coorporation tarafından Bilkent Üniversitesi Kütüphanesine gönderilen gösteri disketinden ve çeşitli makalelerden yararlanılmıştır. Kütüphane ve bilgibilim alanındaki uygulamaları giderek artan CD-ROM’lann avantaj (yüksek depolama kapasitesi, çevrimiçi taramalardaki iletişim giderlerini ortadan kaldırması) ve dezavantajlanna (standartlaşmanın tam gerçekleşmemiş olması, üzerine kayıt yapılamaması) değinilnüştir. Yazıda CD-ROM olarak üretilen çeşitli veri tabanlarına örnekler verilmektedir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##