İngiliz Kültür Heyeti Ankara Kütüphanesi Okuyucuları ve Çevrimiçi Okuyucu Katalogu

Selma Alpay Aslan

Öz

Çevrimiçi okuyucu kataloglarının (ÇOK), derme ile ilgili kaynakçasal bilgilere erişim olanaklarını zenginleştirme, tümleşik dizgelerde ödünç verme bilgisinini de içerme gibi yararlan vardır. İngiliz Kültür Heyeti Ankara Kütüphanesi (İKHAK) 1992’de otomasyona geçmiş ve katalogunu
ÇOK’a dönüştürmüştür. Bir okuyucu anketine dayanılarak okuyucuların bu yeniliği nasıl karşıladıkları, ÇOK'u ne
ölçüde değerlendirdikleri, nasıl öğrendikleri ve kullandıkları, karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğu ve ÇOK hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır. Araştırma, İKHAK okuyucularının
%64.4’nün katalog türü olarak ÇOK’u yeğlediklerini, kataloğu kullananların % 75.3’nün ÇOK’un kullanımını kolay
bulduğunu, bu kullanıcıların yaklaşık yansının kullanımı doğrudan dizgiden öğrenmek istediklerini ve doyum düzeyinin %80'in üzerinde olduğunu göstermiştir.
Yorum yapan okuyucular, yukarıda belirtilen yararlar dışında, ÇOK’un okuyucuya zaman kazandırdığını, kitap
seçimini kolay laştırdığınıda vurgulamışlardır. Bütün bu bulgular okuyuculara ÇOK sunabilmenin hizmetlerin
geliştirilmesinde yararlı bir uygulama olduğunu ve bu yatırımın yerindeliğini ortaya koymuştur.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##