Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi’nin Ankara’daki Halk Kütüphanesi Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Şenol Karadeniz

Öz

Araştırmada, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerinin Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi'ne uygun olarak hizmet verip vermediği incelenmiştir. Genelgenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar varsa, bunların nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmış ve örneklem olarak belirlenen kütüphanelerin yöneticileri ile yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma sonucunda halk kütüphanelerinin, genel olarak kamu kurumlarını ilgilendiren zorunlu idari işlemlerini ve geleneksel kütüphane hizmetlerini Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi'ne uygun olarak sürdürdükleri ancak daha stratejik, yenilik ve nitelik gerektiren kütüphane hizmetlerini çeşitli nedenlerden dolayı genelgeye uygun olarak sürdüremedikleri anlaşılmış ve ilgili kurumlara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Halk kütüphaneleri; mevzuat; genelge; kütüphane hizmet esasları; Ankara; Türkiye

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##