Kimin Kimi Bildiğini Nasıl Biliriz: Kıbrıslı Türk ve Rum Çelik Sanayi Yöneticileri İçin Sosyal Sermaye Kullanımının Ampirik Bir Değerlendirmesi

Mustafa Sağsan, Nazım Adem Karasalih

Öz

Bu çalışma özetle Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yöneticilerin sosyal ağ analizi metoduyla sosyal sermaye kullanımlarının ölçümlenmesiyle ilgilidir. Bu araştırmanın amacı yöneticilerin aralarında oluşan ilişkisel sosyal sermayenin kullanımını bulmaktır. Çelik sektöründe hizmet vermekte olan Kıbrıslı yöneticilerin Kıbrıs toplumu içerisinde oluşan yapısal boşlukları ne denli doldurabildiğini ölçebilmek adına her iki toplum arasında bir karşılaştırma analizi yürütülmüştür. Bu çalışmanın epistemolojik boyutu anti pozitivist bir yaklaşım üzerine dayanmaktadır.

Bu nedenle, çalışma yöntemi kantitatif analize dayanmaktadır. Araştırmada 10 Kıbrıslı Türk ve 10 Kıbrıslı Rum yönetici bir araya getirilerek odak grup tekniğiyle veriler toplanmıştır. Kendilerine sosyal sermaye ile ilgili bilgi verildikten sonra birbirlerini ne kadar iyi tanıdığı sorulmuştur. Aralarında hiç tanıdıklık yok ise 0, birbirleriyle çok iyi tanıdıklık düzeyine sahipseler 10 puan verilmiştir. Daha sonra bu veriler Ucinet programına girilerek sosyal ağ ilişkilerinin haritası çıkartılmıştır. Kıbrıs örneğinde Sosyal Sermaye yeni sosyal ağların oluşumunda çok önemli rol oynamıştır. Analizlere bakıldığı zaman her iki toplum arasındaki sosyal etkileşimin eksikliği görülmüştür. Bu durumun Kıbrıs adasının politik ve ekonomik durumundan oluşmuş olabileceği öngörülmektedir. Sonuç olarak her iki toplumun çelik sektöründe hizmet veren yöneticilerinin ilişkisel sermayelerini artırmalarının toplumda daha sağlıklı sosyal sermaye kullanımına ve yeni sosyal ağların oluşumuyla ekonomik ve politik sorunlarında çözümüne ulaşılabileceği tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal ağ analizi; ilişkisel sosyal sermaye; yapısal boşluklar; sosyal yerleşiklik; aracılık rolleri; Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar; ada ekonomileri

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##