Düşünce Özgürlüğü ve İnternet Sansürü: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Üzerine Betimsel Bir Araştırma

Fatih Canata

Öz

Bu araştırmanın amacı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2015-2016 eğitim-öğretim yılında mezun olacak bilgi profesyoneli adaylarının düşünce özgürlüğü ve internet sansürü konusuna yaklaşımlarını belirlemektir. Betimleme ve istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bu araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma örgün ve 2. öğretim 4. sınıf öğrencileriyle sınırlandırılmış ve anket toplam 170 öğrenciye uygulanmış, öğrencilerden 140’ı anketi yanıtlamıştır. Ankete verilen yanıtlar sonucunda elde edilen bulgulara göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin düşünce özgürlüğü ve internet sansürü konusunda bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, ülke bütünlüğü, kamu düzeni ve genel ahlaki yapıya zarar verebilecek düşünceler söz konusu olduğunda, öğrencilerin düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelebilecek sansür uygulamalarını destekledikleri de tespit edilmiştir. Bu durum ise öğrencilerin düşünce özgürlüğü ve internet sansürü kavramlarının taşıdığı anlamları içselleştiremediğini göstermektedir. Bu çerçevede düşünce özgürlüğü ve internet sansürü hakkında gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Düşünce özgürlüğü; ifade özgürlüğü; bilgiye erişim özgürlüğü; internet sansürü; sansür; bilgi ve belge yönetimi eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##