Arşivler, Arşivciler ve Arşiv Malzemesi İçin Bir Tehdit Unsuru Olarak Online Erişim: Bir Grup Arşivci Gözüyle Değerlendirme

Burçak Şentürk

Öz

Günümüzde, online erişim özellikle teknolojik yenilikleri takip eden ve avantajlarından faydalanan yeni nesil kullanıcılar için temel bir gereklilik olmuştur. Online erişim aynı zamanda hem arşivler hem de kullanıcılar için birçok fayda sağlamaktadır. Online erişim sadece zaman tasarrufu sağlamamakta aynı zamanda daha ok kullanıcıya daha fazla malzeme sunmakta ve arşivcinin iş yükünü hafifletmektedir. Bu nedenle, online erişim arşivler için önemli bir süreçtir. Günümüzde, diğer birçok tekniğin yanında arşiv malzemesinin dijitalleştirilmesi üzerinde durulmaktadır, bunun da ötesinde arşiv malzemesine online erişim için programlar uygulanmaktadır. Online erişimin tüm avantajlarına rağmen, online erişim arşivler, arşivciler veya arşiv malzemesi için bir tehdit unsuru olabilir mi? Bu noktada, akla gelen başlıca tehdit unsurları arşiv malzemesinin güvenliği, referans arşivcilerinin geleceği ve kurum olarak arşivlerin, arşiv bilincinin hafızalardan silinmesi olarak sıralanabilir. Arşivlerin tehdit unsurlarından en az seviyede etkilenmeleri için potansiyel tehdit unsurlarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında online erişimin potansiyel tehdit unsurları belirlenmektedir. Bu noktada, çalışmada 53 arşivcinin katıldığı bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket ile online erişimin avantajları, dezavantajları, potansiyel tehdit unsurları araştırılmış ve elde edilen sonuçlar ışığında online erişim arşivler, arşivciler ve arşiv malzemesi için bir tehdit olarak ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Online erişim; tehdit; arşiv; arşivci; arşiv malzemesi

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##