Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinliği Üzerinde Bilgi Profesyonellerinin Tutum ve Davranışlarının Etkisinin İncelenmesi: Türk Firmaları Üzerine Bir Araştırma

Berat Bir, Melisa Erdilek Karabay

Öz

Bu çalışmanın amacı, bilgi profesyonelleri olarak bilinen bilgi işçilerinin ve bilgi sağlayıcılarının tutum ve davranışları ile bilgi yönetim sürecinin etkinliğinin bilgi yönetim sistemi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma örneklemini Türkiye'de faaliyette bulunan çeşitli özel şirletlerde çalışan bilgi profesyonelleri (N = 304) oluşturmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için
faktör, korelasyon, duncan ve regresyon testleri yapılmıştır. Araştırma bulguları, bilgi profesyonellerinin idari davranışları, tutumları ile bilgi yönetim sistemi üzerinde olumlu etkisini ortaya koyarken, bilgi yönetim sisteminin etkinliği arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi yönetimi; bilgi profesyonelleri; Türk özel sektörü

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##