Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Deniz Karagöz, Nazmi Kozak

Öz

Araştırma konuları ve kurumlar arası iş birliği, bilimsel bir toplulukta bilgi ağ yapılarının biçimleri ve bilgi trafiğinin akışı hakkında önemli bilgiler veren alanlardır. Çalışmanın amacı, 1997 yılından itibaren hakemli olarak yayımlanan Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi özelinde turizm bilgi ağ yapısının ve kurumsal iş birliği yapısının ortaya çıkarılması, araştırma konularının ve kurumlar arası iş birliği ağ yapı içerisindeki rollerinin belirlenmesi ve bağlantıların incelenmesidir. Veriler Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nde 1997-2010 yılları arasında yayımlanan hakem denetimli makalelerden elde edilmiştir. Ağ yapıyı tanımlamak ve yapılar arasındaki bağlantıları incelemek amacıyla sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Bu amaçla UCINET ve Netdraw programlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, turizm bilgi ağının genelinin disiplinlerarası bir yaklaşımdan ziyade daha merkezi olma eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yönetim, pazarlama, ekonomi, eğitim, muhasebe-finansman, sağlık ve ulaştırma konularının diğer araştırma konularına göre kendi aralarında birbirleriyle daha bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Kurumsal iş birliği açısından ise üniversiteler arasındaki iş birliği oranının oldukça düşük düzeyde olduğu; belirlenen bu ağ yapı içerisinde Dokuz Eylül, Gazi ve Mersin Üniversitelerinin bilimsel bilginin üretiminde merkezi bir rol üstlendikleri ve bilginin diğer üniversitelere yayılmasında önemli rolleri olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Turizm araştırma konuları; bilgi ağ yapısı; kurumlar arası iş birliği; sosyal ağ analizi; Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##