Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ): Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Nermin Çakmak, Engin Baysen

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, lisans öğrencilerinin “Bilgi Arama Süreci” (BAS) ile ilgili tutumlarını ortaya çıkarabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İç tutarlılık ve güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha (n=374) ve test- tekrar test düzeyleri hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı (n=883) ve Doğrulayıcı (n=200) faktör analizleri ile hesaplanmıştır. Ayrıca, varimax rotasyonu, madde-toplam korelasyonları ve boyutlararası korelasyon hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda, beş boyut ve 46 maddeden oluşan Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeğinin (BASTÖ), bireylerin BAS’a ilişkin tutumlarını belirlemek üzere kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir araç elde edilmiştir. Böylelikle BASTÖ, “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” boyutlarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının BAS’ın kültüre bağlı olduğu düşüncesini desteklediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Bilgi arama süreci; tutum; tutum ölçeği; güvenirlik ve geçerlik; lisans öğrencileri.

Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.24146/tk.573756
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##