Dijital İnsanî Bilimler: Yeni Bir Yaklaşım

Sümeyye Akça

Öz

Dijitalleşme ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişme kültürel miras sektörüne yeni açılımlar kazandırmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle beraber kültürel mirasa erişimin kolaylaşması, katılımcılığın sağlanarak uygulamaların uluslararası perspektiften değerlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Tüm bu gelişmeler dijital insanî bilimler adıyla yeni bir alanın, yaklaşımın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarla günümüzde dünyanın herhangi bölgesinde var olan kültürel miras hakkında bilgi sahibi olup etkileşimde bulunmak olanaklıdır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde söz konusu alana ait kürsüler oluşturulurken Türkiye’de bu kavramın henüz yeni duyulduğu bilinmektedir. Her ne kadar son yıllarda kültürel bellek kurumları tarafından kültürel mirasın dijitalleştirilmesi çalışmalarında sayıca artış olsa da; dijital insanî bilimler kapsamında yapılan çalışmalar çok azdır. Bu problemden yola çıkarak bu çalışmada dijital insanî bilimler alanının ne olduğu, neyi ifade ettiği, tarihsel gelişimi ve uygulama alanları literatür bağlamında anlatılarak alanın tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki söz konusu alan kapsamında yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve dijital insanî bilimlerin bilgibilim alanıyla yakınsaması hakkında dünyadaki yaklaşım ve uygulamalardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Dijital insanî bilimler; kültürel miras; kütüphanecilik; bilgi ve belge yönetimi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.37
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##