Basılı Kitapların Sağlanması İş Sürecinin Modellenmesi: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Örneği

Pelin Karcı Kandemir, Tülay Oğuz

Öz

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın sağlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği, basılı kitapların satın alınmasına ilişkin iş süreçleri ve iş akışı incelenmiştir. Süreçlerin modellenmesi, bir süreç modelleme yöntemi olan Birleşik Modelleme Dili (Unified Modeling Language-UML) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, söz konusu yöntemi “basılı kitap sağlama iş süreci”ne uygulamak ve sürecin aksayan yönlerini saptayarak iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Bu doğrultuda betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplamak amacıyla sağlama sürecini yöneten kütüphane çalışanlarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, iş süreçlerini modellemenin paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirebileceğini, kullanıcı odaklı sistem ve uygulamaların geliştirilebilmesine katkı sağlayacağını, kütüphane birimlerinde gerçekleştirilen diğer iş süreçlerinin de modellenmesinin mümkün olduğunu ve mevcut süreçlerin modellenmesinin katma değer sağlamayan süreçleri görmeyi kolaylaştırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


İş süreci modelleme; birleşik modelleme dili (UML); üniversite kütüphaneleri; sağlama birimi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.34
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##