Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma

Güleda Doğan, Sefa Mustafa Muhammed Anwar DHYI, Umut Al

Öz

Bir derginin ve dergideki yayınların dizinlerde yer alması bilimsel iletişim süreci içerisinde genel olarak akademik çevreler tarafından önem atfedilen bir konudur. Kimi ülkeler bu durumu çeşitli uygulamalarıyla daha da önemli hale getirmektedir. Türkiye başta Web of Science (WoS) platformu olmak üzere çeşitli dizinlerde yer alınmasını artı bir değer hatta kalite göstergesi olarak değerlendiren ülkelerin başında gelmektedir. Mevcut uygulamalar değerlendirildiğinde, niceliğin gittikçe daha önemli hale getirildiği ve atıf dizinleri kapsamındaki dergilerde yayın sahibi olmanın kimi zaman olmazsa olmaz bir koşul haline dönüştürüldüğü gözlenmektedir. Araştırmamız da bu bağlamda WoS’a girmiş, WoS’ta belli bir süre dizinlenmiş, ancak sonrasında dizinden çıkarılmış Türkiye adresli dergileri incelemektedir. Çalışmanın veri setini 2005-2015 yılları arasında WoS’a girip çıkmış Türkiye adresli dergiler oluşturmaktadır. Söz konusu dönemde WoS’a giren 80 Türkiye adresli dergiden 14 tanesinin dizinden çıkarıldığı saptanmıştır. Çalışmamıza konu olan atıf dizininden çıkarılan 14 dergi ortalama olarak beş yıl süre ile atıf dizininde kalabilmiştir. WoS’tan çıkarılan Türkiye adresli bazı dergiler yüksek kendine atıf oranları ile bazıları ise yıldan yıla yayın sayılarındaki farklılıklarıyla dikkat çekmektedir. Atıf dizininden çıkarılan Türkiye adresli dergilerin yarısında (7 dergi) Türkiye adresli yayınların toplam yayınlara oranı %90’ın üzerindedir. Bu bulgu söz konusu dergilerdeki yazar kitlesinin yerel özellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Atıf dizinlerine girmeyi ve atıf dizinlerinde sürekli kalmayı hedefleyen Türkiye’deki dergilerin yerellikten uluslararasılığa geçişi, kaliteli içerikle birleştirmeleri durumunda bilimsel ilerlemeye katkıda bulunabilecekleri düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Bibliyometri; atıf dizinleri; Web of Science; atıf dizinlerindeki Türkiye adresli dergiler.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.35
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##