Lisans Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgıları

Nermin Çakmak

Öz

Lisans öğrencilerinin eğitim yaşamları boyunca hem araştırma ödevlerini hem de bitirme tezlerini yazarken en zorlandıkları konulardan birisi bilim etiğine uygun atıf yapmaktır. Bu zorluktan kaynaklı olarak öğrenciler, kasıtlı veya kasıtsız olmak üzere iki tür intihal davranışı sergilemektedir. Bu nedenle intihal, lisans öğrencileri arasında en yaygın görülen etik olmayan akademik davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem bilimsel iletişim hem de bilimsel etik ilkeler açısından oldukça önemli bir sorun olan intihal ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki literatür incelendiğinde ağırlıklı olarak, kasıtlı intihale odaklanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, lisans öğrencilerinin intihal (kasıtsız olarak gerçekleştirdikleri) ile ilgili kavram yanılgılarından kaynaklı etik olmayan akademik davranışlarına odaklanmaktır. Ayrıca, ülkemizdeki kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanındaki araştırmacıların dikkatini soruna çekerek farkındalıklarını artırmak ve sorun hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını özendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, kavram, kavram öğrenme, kavram yanılgısı; intihal; lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgıları ve nedenleri; kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve önlenmesi; lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgılarının önlenmesinde kütüphanecilerin ve öğretim üyelerinin rolü konularını kapsamaktadır. Çalışmada sorunla ilgili var olan durumu ortaya çıkarmayı hedefleyen betimsel nitelikte kapsamlı bir derleme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, incelenen literatür doğrultusunda, ülkemizde sorunun ele alınışı üzerine kısa bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Bununla birlikte, lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgılarının olup olmadığının tespit edilmesine, kavram yanılgıları var ise önlenmesine veya azaltılmasına yönelik bazı görüşler ve öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


İntihal; kavram; kavram yanılgısı; bilimsel iletişim; bilimsel etik; akademik dürüstlük; lisans öğrencileri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##