1974-1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme ve Fiziksel Özellikleri Yönünden İncelenmesi

Havise Güleç Çakmak, Mübeccel Gönen Sofuoğlu

Öz

Bu araştırma, 1974-1993 yılları arasında Türkçe basılmış resimli öykü kitaplarını resimlendirme, fiziksel özellikleri (büyüklük, ciltleme, kapak, kağıt, punto), metin ve resim ilişkisi yönünden incelemek ve bu konularda olduğu düşünülen yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır.

Araştırmanın örneklemini 1974-1993 yılları arasında Türkçe basılmış olan ve rastgele tekniğiyle seçilmiş kitapçılarda, çocuk kütüphanelerinde, anaokullarmda ve özel koleksiyonlarda bulunan 411 (çeviri ve adapte dahil) resimli öykü kitabı oluştur­muştur. Örneklemi oluşturan kitaplar, araştırmacı tarafından hazırlanan ve içinde her kitap için, kitap adı, yazar ve resimleyenin adı-soyadı, kitabın yayın yeri ve yılı, resim, renklendirilme, metin ve resim ilişkisi, resimlendirilme özelliği ile ilgili bilgi­lerin yer aldığı bir “Kitap Kayıt Formu”na kaydedilmiştir.

Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, örneklemi oluşturan Türk­çe resimli öykü kitaplarının ciltleme, kapak türü, kağıt kalitesi ve renklendirilme yö­nünden genelde yetersiz oldukları belirlenmiştir. Ancak, boyut, resim, resimlendiril­me özelliği, metin ve resim ilişkisi yönünden ise iyi durumda oldukları saptanmıştır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##