Temel Ve Uygulamalı Bilim Dallarında Etki Faktörü Değeri En Yüksek Olan Süreli Yayınların Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Bulunabilirliği

Nazlı Alkan

Öz

Üniversite ve araştırma kütüphaneleri, özellikle temel ve uygulamalı bilimler alanındaki süreli yayınların abone bedellerindeki hızlı artış karşısında, onları baştan seçmeme ya da aboneliklerini iptal etme kararları almaya zorlaıı-maktadırlar. Bu kararların alınmasını kolaylaştırmak ve süreli yayınların değerini belirlemek için çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bunlar arasında Etki Faktörü (EF) değerleri, süreli yayınların çeşitli özellikleri ve coğrafi bulunabilirlikleri de vardır. Bu çalışmada, fen bilimleri süreli yayınlarının seçiminde EF değeri sınırlandırıcı bir ölçüt olarak kullanılmış, girdikleri bilim dalları içinde en yüksek EF değeri taşıyanlar önemli bulunarak kapsama alınmıştır. Temel ve uygulamalı bilim dallarında EF değeri en yüksek olan 146 süreli yayın, hem süreli yayınların çeşitli özellikleri, hem de Ankara’daki üniversite kütüphaneleri ile Ulakbim Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde bulunabilirlikleri yönünden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 146 süreli yayının çeşitli süreli yayın özellikleri yönünden değer taşıdıklarını ortaya çıkarmıştır. Varılan sonuçlara göre, bu süreli yayınların 1998 yılında Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde aboneliklerinin bulunabilirliği % 61.6 oranındadır. Ulakbim Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde bunların 1998 için abonelikleri yenilenmemiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##