Öğretmenlerin Sayısal Yetkinlikleri Üzerine Bir Çalışma

Buket Akkoyunlu, Yılmaz Soylu

Öz

Teknolojide kaydedilen hızlı gelişmeler, günümüz dünyasında eğitim genç insanların sosyal yaşama, eğitime ve iş yaşamına katılımında anahtar bir görev üstlenebilir. Eğitim, genç insanlara bir yandan yaşadıkları dünyayı tanımaları ve anlamlandırmaları bir yandan da sayısal iletişim dünyasını tanımaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalıdır. Bu noktada öğretmenlerin sayısal teknolojileri kullanma konusundaki yeterlikleri önem kazanmaktadır. Çünkü sayısal teknolojileri yeri geldiğince kullanan öğretmenler hem öğrencilerine bu teknolojilerin nasıl kullanıldığı konusunda örnek olacak hem de bu teknolojilere karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardım edecektir. Bütün bunları dikkate alarak, bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sayısal yetkinlik düzeyini belirlemektir. Öğretmenlerin halihazirda sahip olduklari sayısal yetkinlik düzeyini ortaya koyabilmek icin betimsel yöntem kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri alt kategoriler açısından incelendiğinde, öğretmenlerin farkındalık ve motivasyon düzeylerinin yüksek, teknik erişim ve yetkinlik düzeylerinin de orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre sayısal yetkinlik ortalamaları alt kategoriler açısından incelendiğinde kadın ve erkek öğretmenlerin farkındalık ve teknik erişim düzeyleri yüksek iken, motivasyon ve yetkinlik düzeyleri ile genel ortalamalarının ise orta olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin branşlarına göre sayısal yetkinlik ortalamaları alt kategoriler açısından incelendiğinde Bilgisayar ile Fen ve Teknoloji branş öğretmenlerinin farkındalık, motivasyon, teknik erişim ve yetkinlik düzeyleri ile genel ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Yabancı Dil branş öğretmenlerinin farkındalık ve motivasyon düzeylerinin yüksek, teknik erişim ve yetkinlik düzeyleri ile genel ortalamalarının orta olduğu görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


sayısal yetkinlik; sayısal ucurum; sayısal teknolojiler; sayısal okuryazarlık

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##