Bilginin Bilgisi: Kütüphane ve Bilgibilim Kuramı Sorunsalı

Hasan Keseroğlu

Öz

Bilgi, her canlının yaşamını biçimleyen, yaşamın en temel öğelerinden biri olma özelliğini taşır. Bilgi genel geçer tanımıyla bilen bilinen, algılama ilişkisi ötesinde de vardır ve varlığını sürdürür. Her disiplin bilgi üstüne kurulmuştur. Bilgi kuramı (epistemoloji / bilgi felsefesi); felsefenin doğası gereği, bütün yapıp etmelerden sıyrılmış, yalnız kavram ve dile bağlı olarak vardır. Felsefe disiplinler üstüdür. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki Kütüphane ve Bilgibilimi kuramı sorununu tartışmak ve alanın bilgisini betimlemeye çalışmaktır. Her hangi bir disiplinin bilgi kuramı ancak o disiplinin kendine özgü bilgisi üstüne kurulup, geliştirilebilir. Kütüphane ve bilgibilim bilgi kuramı da bu alanın başka disiplinlerden ayrılan, kendine özgü bilgisi üstüne kurulabilir. Bu özgün bilgi, kütüphane kurumunun ilk örneklerinden bu yana değişmeden gelen; alandan çıkarıldığında da kütüphane ve bilgibilimi özgünlüğü dışına taşıyıp, sıradanlaştıracak özellikteki bilgidir. Kütüphane ve bilgibilim “bilgisi” bilgi kuramı, üç açıdan ele alınıp irdelenmelidir: Kütüphane ve bilgibilim bilimi bilgisi, kütüphanenin nesnesi olarak kayıtlı bilginin örgütlenmesi (seçimden yararlandırmaya kadar bütün işlemler) bilgisi ve kullanıcı bilgisi.


Anahtar Kelimeler


bilgi; bilgi kuramı; epistemoloji; bilgi felsefesi; kütüphane ve bilgibilim bilgisi; kütüphane bilgisi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##