E-öğrenmenin Gelişimi ve İnternetin Eğitim Sürecine Yansımaları: Gazi Üniversitesi Örneği

Mehmet Toplu, Şahin Gökçearslan

Öz

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilişim teknolojileri ve internet alanında meydana gelen gelişmeler, hem geleneksel hem de uzaktan eğitim konusunda önemli değişimler yaratmış, e-öğrenme eğitimin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. E-öğrenme ve eğitsel internet kullanımı yaygınlaşırken, yükseköğretim kurumları bu alanlardaki gelişmelere paralel olarak kendi konumlarını gözden geçirerek yeniden yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Türkiye’de 50’ye yakın üni­versitede uzaktan eğitim programı başlatılmıştır. Ayrıca yüz yüze eğitimi destek­leyecek yeni araçlar internet ortamında varlığını sürdürmekte ve derslerin ve­rimliliğini artırmaya devam etmektedir. Yüz yüze derslerin etkililiğini artırmak için 2000’li yılların ortalarından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) öncülüğünde açık ders malzemeleri projesinin yürütülmesi konusunda çalışmalar başlatılmış ve bazı üniversiteler tarafından da desteklenmiştir.

Çalışmada Gazi Üniversitesi ele alınmış ve Üniversite’nin e-öğrenme sü­recinde geliştirmiş olduğu bilişim sistemleri ve açık ders materyalleri incelenmiş olup, öğrencilerin eğitsel internet kullanım düzeyleri saptanmıştır. Araştırma so­nucuna göre Gazi Üniversitesi’nde açık ders malzemelerinin yaratılması konu­sundaki çalışmaların henüz yeterli olgunluğa erişemediği görülmektedir. Araştır­ma sonuçlarına göre öğrencilerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlilik inançlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öz-yeterlilikte cinsiyet ve babanın öğrenim durumu ile ilişkili olduğu belirlenmiş, buna karşın, öğrencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma, lisede bilgisayar dersi alma ve annenin öğrenim durumu ile ilişkisi bulunmamıştır.


Anahtar Kelimeler


eğitsel internet kullanımı; e-öğrenme; özyeterlik

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##