Üniversite Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımının Kullanıcı Üzerindeki Etkisine İlişkin İstatistiki Bir Çalışma: Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği

Hatice Hazal Emsen, Hilal Tuğba Örmecioğlu

Öz

Tarihte bilinen en eski kamusal yapı tiplerinden biri olarak asırlardır var olan kütüphane, bilgiye erişimi ve bilginin yaygınlaşmasını sağlayarak ülke gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Daha özel olarak üniversite kütüphaneleri ise, hitap ettiği kullanıcılardan ötürü, akademik gelişmelerin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Üniversite kütüphaneleri görevleri gereği, kullanıcıların her türlü bilimsel ihtiyaçlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamak durumundadır. Ancak, teknolojinin ilerlemesiyle internetten kolaylıkla ulaşılabilen bilgi kaynaklarındaki artış, kullanıcıları kütüphaneden farklı mekânlarda da yapılabilecek bireysel araştırma imkânlarına yöneltmektedir. Bu koşullar altında varlığını korumaya çalışan kütüphanelerin ise mekânsal yapısı büyük önem kazanmıştır. Yapılan araştırmalar kullanıcıların kütüphane ziyaret süreleri ve sayılarının kütüphanelerin tasarımsal nitelikleri ve sağladıkları olanaklarla doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, mimari tasarım ölçütleri ve kullanıcı görüşleri göz önünde bulundurularak elde edilen bazı faktörlerin kullanıcıların kütüphane ziyaretine etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yapısal eşitlik modellemesi (YEM) bütün bu etkilerin tek bir model üzerinden yorumlanmasına olanak sağlayan bir yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında daha önce doğrulanmış bir ölçek Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi için uyarlanmış ve 392 katılımcı ile uygulanan anketlerin verileri analiz edilerek sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Faktör analizi; kütüphane tasarımı; üniversite kütüphanesi; yapısal eşitlik modellemesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.696331
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##