Atatürk Dönemi Türk Kütüphaneciliği

Özer Soysal

Öz

Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği, ‘vakf’ olarak anılan bir ‘toplumsal dayanışma biçimi’nin ürünüdür. Bu yaygın ve çok yönlü girişim, söz konusu dönemde, kütüphane hizmeti’nin varlık nedeni ve sürekliliğinin temelini oluşturur. Açarsak, Türk Kütüphaneciliği, uzun süre, kökleri vakıf girişimine bağlı bir kurum olarak kaldı; vakıf yönetimi’nin hukuki gereklerinden kaynaklanan nedenlerle ‘vakıf tüzelkiliği’nin malı idi ve yüzyıllar boyu, bu niteliğin getirdiği bir ‘ekonomik bağlamda kendine yeterlik’ süreci yaşadı. Öte yandan, 1920-1938 süreci, Türk Kütüphaneciliği’nde bir büyük dönüşümü simgeler. Bu makale’de, Dönem’in önemli gelişmeleri: Devlet ve Kütüphane Hizmeti / Devrim Yasaları / Mesleki Eğitim-Yayın ve Bibliyografik Oluşumlar açısından ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Türk Kütüphaneciliği; Atatürk; Türkiye. Türk Kütüphaneciliği; Tarih. Türk Kütüphaneciliği; Cumhuriyet Dönemi (1923-1938).

Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.24146/tkd.2018.32
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##