Kütüphanecilik ve Disiplinlerarası Niteliği

Tülay Fenerci

Öz

Kütüphanecilik toplumda bilginin yayımı, elde edilebilirliği, yönetimi, deneti­mi ve korunmasına yönelik etkinlikleri, sağladığı hizmetler bağlamında siste­matik biçimde düzenleyen ve hizmetler için gerekli ilke, kural, yöntem, kuram ve araçlar (entellektüel ve diğer) geliştiren bir bilim dalıdır.

Kütüphaneciliğin temel olgu ve nesnelerini kapsayan problem alanı karma­şık ve dışarıdan motive edilen bir özelliğe sahiptir. Bu durum onun disiplinle- rarası niteliğini belirler. Öte yandan doküman evreninin giderek çeşitlenmesi ile bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve buna paralel olarak toplumun bilgi ge­reksinimlerini karşılama biçimlerinde meydana gelen değişiklikler, kütüpha­neciliğin problem alanını etkilemiş ve kütüphanecinin formasyonunda yansı­malarını göstermiştir.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##