Türk Kütüphaneciliği (TK) Dergisi Yönetim Belgesi

TK, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergimizde Bilgi ve Belge Yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan Türkçe ve/veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, eleştiri yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı"nda dizinlenmektedir. TK, Internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)”da yer almaktadır.

Dergimiz 1952 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüze kadar aralıksız yayımlanarak Türk ve dünya mesleki ve bilimsel yayıncılığında en eski süreli yayınlar arasında yer almakta olup,

Temel Değerlerimiz:

Vizyon: Bilgi ve Belge Yönetimi araştırmalarında uluslararası referans olabilecek bir bilgi platformu olmak.

Misyon: Mesleki ve bilimsel yayıncılığı evrensel etik değerler doğrultusunda teşvik etmek.

Değerler;

 • Sürdürülebilir bilgi paylaşımı
 • Güvenilir bilgi
 • Dinamizm ve öngörü
 • Kurumsal kültür
 • 7 gün 24 saat etkileşim
 • Bilimsel iletişim
 • Yönetişim

Stratejik amaçlar;

 • Bilgi arama davranışlarına göre bilgiyi düzenlemek, sunmak ve bilgiye erişimi sağlamak.
 • Proaktif yaklaşım sergilemek.
 • Bilgi paylaşım yollarını genişletmek.
 • Paylaşımı sosyal medya ile desteklemek.
 • Bilginin hızlı ve doğru dolaşımını iç ve dış dinamikleriyle sağlamak.
 • Bilgi yönetiminin yarattığı sinerjik değer sayesinde hedef kitlesini genişletmek.
 • Farklı kullanıcı gruplarına odaklı çıktılardan rapor üreterek katma değer yaratmak.
 • Sosyo-teknik analizlere, yeniden tasarımlara ve değişime açık olmak.
 • Farklılaşan bilgi teknolojisi bileşenlerine paralel gelişmek.
 • Esnek ve bütünleşik bir pazarlama aracı olmak, teknolojik bir yatırıma dönüşmek.

Bu amaçlara ulaşmak için;

 • Hedef kitlenin bilgi arama davranışlarına göre bilgiyi düzenlemeyi, sunmayı ve bilgiye erişimi sağlamayı,
 • Proaktif yaklaşım sergilemeyi,
 • Bilgi paylaşım yollarını genişletmeyi,
 • Paylaşımı sosyal medya olanakları ile desteklemeyi,
 • Bu kapsamda bilginin hızlı ve doğru dolaşımını iç ve dış dinamikleriyle sağlayabilmeyi,
 • Kapsama alanı genişleyen bilgi yönetiminin yarattığı sinerjik değer sayesinde hedef kitlesini genişletmeyi,
 • Bu süreçte farklı kullanıcı gruplarına odaklı çıktı ve rapor üretebilmeyi ve bunlardan katma değer yaratmayı,
 • Sosyo-teknik analizlere, yeniden tasarımlara ve değişime açık olmayı,
 • Farklılaşan bilgi teknolojisi bileşenlerine paralel gelişmeyi,
 • Bu yönüyle esnek ve bütünleşik bir pazarlama aracı olmayı ve teknolojik bir yatırıma dönüşmeyi hedefler.

TK, bu hedeflerle çoktan çokluğa ulaşabilen, çokluğu yönetebilen ve çokluk için özelleşmiş (spesifik) bilginin sağlandığı (infomediary) uluslararası bir bilgi paylaşım platformu olmayı amaçlar.

TK, bu temel amaca ulaşmak için paydaşlarıyla sürekli ve düzenli bir iletişim ve işbirliği içinde hareket eder.

Paydaşlar;

İç Paydaşlar

 • Yazı Değerlendirme Kurulu,
 • Editörler Kurulu,
 • Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümleri,
 • Kütüphane ve bilgi merkezleri,
 • TKD Genel Merkezi,
 • TKD şubeleri, alan araştırmacıları ve öğretim elemanları.

Dış Paydaşlar

 • Ulusal bilimsel veri tabanları,
 • Diğer alan dergileri,
 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri,
 • Bütün meslektaşlar.

Uluslararası Paydaşlar

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • Commitee on Publication Ethics (COPE),
 • Web of Science (WoS) ve diğer uluslararası bilimsel veri tabanları.

TK İdari Yapısı
TK, Editörler Kurulu tarafından yönetilir. TKD Genel Başkanı derginin resmi sahibi olup, Editörler Kurulu Yönetim Kurulu yetkisiyle çalışır. Kurumsal iletişim ve yazıların genel koordinasyonundan sorumlu olan Yazı İşleri Müdürü aynı zamanda Basın Savcılığı ve TÜİK Medya İstatistiklerine ilişkin çalışmaları yürütür.

Editörler Kurulu
Temel görevi; yazıların yayına dönüşüm sürecini yöneterek derginin yayına hazırlanmasından sorumlu olan, zaman zaman içerik ve biçimle ilgili önerilerde bulunan, ihtiyaç halinde yazarla mesai harcayarak metnin yeniden biçimlenmesine katkı sağlayan ‘ortak yazar’ niteliğine sahip, en az yüksek lisans düzeyinde eğitimli editörlerden oluşan kuruldur.

Editoryal Görevler
Editör, uzmanlık alanıyla ilgili konulardaki yazıların ilgili yazılım araçlarında benzerlik oranlarının test edilmesini sağlar, yakın okumasını yaparak yazının uygun olduğu bölüme karar verir, kararsızlığa düşüldüğünde kurula danışır, oluşturulan karara göre yazara dönüş sağlar, karar olumlu ise editoryal düzeltme notlarını yazara iletir, yazardan dönüş sağlandığında bilimsel değerlendirme sürecini başlatır, süreci yönetir ve sonlandırır.

Editör, karar olumsuz ise Gerekçeli Karar ile yazara iade bildiriminde bulunur, gerekirse yazının diğer bölümlerde yayımlanmasını teklif eder.

Editör Yardımcıları ise Görüşler, Okuyucu Mektupları, Çeviri ve Tanıtım Yazıları ile Haber ve Mesleki Toplantı duyurularının editoryal süreci ile İngilizce redaksiyon, son okuma ve dizgisi tamamlanan içeriğin baskı sürecinin yönetiminden sorumludur.

Uzmanlık Alanlarına Göre Editörler
Veri Analiz Editörü: Ampirik çalışmayla desteklenen araştırma yazılarının verilerini ve kullanılan istatistiksel yöntemleri kontrol eder, bu doğrultuda yazara geri bildirim ve öneri sunar.

Bibliyometrik Analiz Editörü: Bibliyometri/bilimetri konulu araştırma yazılarını kontrol eder.

Haber Editörü: Dergi sayılarında yer alan haber ve mesleki toplantıları derler, dizinler, görselleri ile birlikte haber değerini öne çıkartarak dosyalar.

İngilizce Düzeltme Editörü (Redaktör): Editoryal ve bilimsel değerlendirme süreçleri tamamlanarak dizgiye hazır hale gelen yazıların İngilizce bölümlerini kontrol eder.

Son Okuma Editörü: Editoryal ve bilimsel değerlendirme süreçleri tamamlanan yazıların son okumalarını yapar.

Belge Kontrol Editörü: Yayımlanan makalelerin yazarlarına Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalatır ve editörlere iletir, editoryal ve bilimsel süreçlerde kullanılan resmi belgelerin geliştirilmesinden sorumludur. Belge Kontrol Editörü kaynakça kontrolünden de sorumludur.

Web Editörü: TK, web sitesinin güncel ve dinamik bir site olması için öneriler geliştirir, açık dergi sisteminin eksiksiz çalışması için önlem alır, düzenli yedekleme alır, sisteme yüklenen yeni çalışmaları takip eder, her yeni sayının siteye yüklenmesi işini koordine eder, site güvenliğini sağlayıcı teknik önlemleri alır.

Sosyal Medya Editörü: TK, Facebook sayfasında haftalık paylaşımları yapar, gönderilen mesajları cevaplar, duyuruları yapar, ilgili platform üzerinden derginin takipçileri ile kurumsal iletişim kurulmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

Uluslararası İlişkiler Editörü: Derginin dizinlendiği ulusal ve uluslararası veri tabanları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi güncel tutar.

Yayın Politikası
TK içeriğinde Türkiye ve dünyadaki bilgi ve belge yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişme ve yenilikleri paylaşmayı, ülkemiz bilgi yönetimi uzmanlarının karşılaştıkları sorunları irdelemeyi, bu sorunlara çözüm yolları bulmayı ve öğretim elamanları, bilgi yönetimi uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin çeşitli içerik ve farklı düzeydeki bilimsel çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurmayı amaçlayan makale, çeviri ve tanıtım yazılarına yer verilmektedir. Derginin herhangi bir bölümüne yurt içi veya yurt dışından gönderilecek olan Türkçe dışındaki yazıların sadece İngilizce olması gerekmekte olup, Türkçe ve İngilizce dışında gönderilen yazılar editoryal sürece alınmadan reddedilir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazarı sorumludur. Gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer.

Yazarlara Notlar
Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan TK;

 • Hakemli Yazılar,
 • Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler,
 • Konuk Yazar,
 • Görüşler,
 • Eleştiri,
 • Okuyucu Mektupları,
 • Çeviri Yazılar,
 • Tanıtım - Değerlendirme,
 • Haberler,
 • Mesleki Toplantılar olmak üzere 10 bölümden oluşur.

Yazı Değerlendirme Süreçleri
Hakemli yazılar

- Editoryal değerlendirme süreci

 • Bu bölüme aday olan yazılara uzmanlık alanlarına göre editör ataması yapılır. Yazı bilimsel ölçütlere sahipse kabul edilir ve yakın okumaya alınır. Editör bilimsel değerlendirme öncesinde yazının benzerlik testini kontrol eder, yeterli görmezse yeniden teste tabi tutabilir, oranın yüzde 20’nin altında çıkması halinde bilimsel değerlendirme sürecini başlatır. Oran yüksek çıkarsa gözden geçirilmesi için yazıyı yazara iade eder. Yazı istatistiksel ya da bibliyometrik testler içeriyorsa test verileri yazarlardan istenerek istatistiksel veya bibliyometrik analiz editörü ile paylaşılır ve testlerin doğruluğu onaylanır. Yazının bu aşamaları sorunsuz şekilde geçmesi halinde editoryal düzeltmeler yapılarak Editoryal Kontrol Formu ile yazara dönüş sağlanır, sorunların niteliğine göre 15 ila 30 gün arasında süre tanınarak yazardan dönüş sağlanır ve yazı bilimsel değerlendirmeye hazır hale getirilir.
 • Yazı bilimsel ölçütlere sahip değilse iki yol izlenir;

i. Bilimsel yöntem sorunu olan yazılar Gerekçeli Rapor ile iade edilir.
ii. Derleme veya tanıtım niteliğinde olan yazıların Görüşler Bölümünde
yayımlanması teklif edilir.

- Bilimsel değerlendirme süreci

 • Yazı Değerlendirme Kurulu üyeleri arasından Editörler Kurulunun önerileri alınarak ve görüş birliği sağlanarak en az iki hakem belirlenir. Bu aşamanın ardından üç temel yol izlenir;

i. Hakemlere e-posta ile yazı değerlendirme teklifi yapılır.
ii. Teklifi kabul eden hakemlere Yazı Değerlendirme Formu ve körlenmiş yazılı metin gönderilir. Geri dönüş için hakemlerin uygunluk durumuna ve yazı içeriğine göre ortalama 15 ila 30 gün arasında süre tanınır.
iii. Herhangi bir nedenle değerlendirmeyi kabul etmeyen hakemin yerine yeni hakem adayı yine Editörler Kurulu ile koordineli olarak belirlenir. Editörler Kurulu gerektiğinde Yazı Değerlendirme Kurulu’nun dışından da uygun hakem adayı bularak teklif götürebilir (Editörler Kurulu, Yazı Değerlendirme Kurulu’nun dışındaki hakem adaylarının performansına göre sürekli hakemlik teklifinde bulunabilir. Hakemlik yapmak isteyen hakem adaylarına bilimsel değerlendirme yaptırılarak karar verilir.).

 • İki hakem tarafından değerlendirilen yazı için olası sonuçlar aşağıda özetlenmektedir;

i. Her iki hakem de olumlu rapor hazırlarsa bilimsel değerlendirme süreci başarıyla tamamlanmış olup, yazı dizgiye gönderilir.
ii. Her iki hakem de olumsuz rapor verirse bilimsel değerlendirme süreci sonucunda yazı reddedilmiş olur, hakemlerden biri veya ikisi yazının Görüşler Bölümünde yayımlanmasını önerir ve yazar da kabul ederse yazı yazarının da onayı alınarak Görüşler Bölümünde değerlendirilmek üzere dizgiye gönderilir.
iii. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş açıklarsa makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı sonucunda yazının son durumu belli olur.
iv. Hakemlerden biri veya her ikisi yazıyı değerlendirdikten sonra tekrar görmek isterse yazara 15 ila 30 gün arasında düzeltme/gözden geçirme süresi tanınır. Yazar tarafından gönderilen yeni yazı metni tekrar hakeme/hakemlere gönderilir.
v. Hakem raporları Editörler Kurulu tarafından tatmin edici bulunmazsa Kurul, konu uzmanı en az iki hakem daha bulur ve süreç dördüncü ve beşinci hakem raporlarına göre tamamlanır.
vi. Hakem raporları Editörler Kurulu tarafından yetersiz görülürse Kurul raporların tamamını iptal ederek olumsuz kararını Gerekçeli Rapor ile yazara iletir.

 • Hakemli bölümde yayımlanmak üzere gönderilen bir yazının editoryal ve bilimsel değerlendirme süreçleri, kabulü, dizgisi, kontrolü, web sitesine yüklenmesi, basım ve dağıtımı yaklaşık dört ay sürmektedir. Bu nedenle, Dergi’nin 1. sayısında yer alması istenen yazıların en geç 15 Aralık’ta, 2. sayısında yer alması istenen yazıların 15 Mart’ta, 3. sayısında yer alması istenen yazıların 15 Haziran’da, 4. sayısında yer alması istenen yazıların ise 15 Eylül’de son biçimiyle dergi web sitesine yüklenmesi veya editor@tk.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yazılar yukarıda anılan tarihlerde gönderilseler dahi hakem sürecinin uzaması, olumsuz hakem dönüşleri gibi nedenlerden dolayı yayına yetişemeyebilir. Tüm yazarlar bu durumu kabul etmiş sayılır.
 • Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol boşluk ölçüleri en az 2,5 cm olacak şekilde hazırlanarak dergi şablonuna göre yazılır ve gönderilir.
 • Hakemli yazılar iki bölümde düzenlenir; Birinci bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, yazar adı ve yazarın kurum, bölüm ve elektronik posta bilgilerinden oluşan iletişim bilgileri yer alır. İkinci bölümde, Türkçe ve İngilizce başlık, “Öz” ve “Abstract” başlıkları altında 150-200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz, “Anahtar Sözcükler” ve “Keywords” başlıkları altında 3-5 sözcük arası Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır. Her bir anahtar sözcük diğerinden noktalı virgül ile ayrılmalı ve ilki büyük harf olmak üzere özel isim dışındakiler küçük harf ile yazılmalıdır. Kaynakçadan sonra yazının en az 300, en fazla 500 sözcükten oluşan İngilizce özetine (Summary) yer verilmelidir.
 • Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimler metin içindeki yerlerine yerleştirilerek hazırlanır. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında, varsa alındığı kaynak ise alt kısımda yer alır. Şekil ve resimlerin başlıkları ve varsa alındıkları kaynak altlarında verilir.
 • Yazı metni içerisinde yapılan göndermeler ve yararlanılan kaynakların bibliyografik kimliklerinin düzenlenmesinde APA 6 kuralları dikkate alınacak olup, kurallar için temel kaynak (Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6. Basım. (2015). Ankara: TKD. (Yayın 10 TL karşılığında dernekten sağlanabilir) ile yardımcı kaynakların (APA style. (2015). Erişim adresi: http://www.apastyle.org/ APA style blog. (2015). Erişim adresi: http://blog.apastyle.org/apastyle/ Concise rules of APA style (6. bs.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association (6. bs.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association.)incelenmesi önerilmektedir.)
 • Metin içi göndermelerin tamamı kaynakçada yer almalı, yazı dergiye gönderilmeden önce bu konuda detaylı olarak incelenmelidir.
 • Hakemli bölüme gönderilecek yazılar Times New Roman 12 punto ile 1,15 satır aralığı verilerek yazılmalı ve 30 sayfayı geçmemelidir. 30 sayfayı geçen yazılar için son karar editörler kuruluna aittir.
 • Bilimsel değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunan yazılar makale haline dönüşmeden yazarına/ yazarlarına Telif Devir Formu imzalatılır.

Diğer yazılar

Dergi’ye, hakemli yazıların dışında, “Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler”, “Konuk Yazar”, “Görüşler”, “Eleştiri”, “Okuyucu Mektupları”, “Çeviri Yazılar”, “Tanıtım-Değerlendirme” ve “Haberler” bölümlerinde yayımlanmak üzere yazı gönderilebilir. Bu bölümlere gönderilen yazıların yayımlanmasına Editörler Kurulu karar verir.

 • “Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler” bölümü Türk kütüphanecilik mesleğinin önde gelen öğretim üyeleri ve araştırmacılarının serbest yazıları için ayrılmış bölüm olup, gönderilen yazılar 12 punto ve 1,15 satır aralığı ile yazılmalı ve 15 sayfayı geçmemelidir. Bu bölüme gönderilecek yazılarda Türkçe/İngilizce Öz ve Anahtar Sözcük bulunmalıdır.
 •  “Eleştiri” bölümünde kitap, kitaptan bir bölüm, makale, rapor, bildiri vb. yayın türlerinin bilimsel çerçevede eleştirileri yayımlanır. Eleştiri yazılarının kuramsal çerçeve, veri toplama, bulguların analizi, öneriler ve ilgili literatürün araştırmanın temeline odaklanarak değerlendirilmesi ve (varsa) aynı araştırmanın alternatiflerinin ortaya konularak karşılaştırma yapılması, karşılaştırma sonucuna göre olumlu/olumsuz yönlerinin ortaya konulması, araştırmanın tetikleyeceği potansiyel araştırma konuları hakkında görüş bildirimi ile tamamlanması beklenir.
 • “Konuk Yazar”, “Görüşler” ve “Eleştiri” bölümlerine gönderilen yazılar 12 punto ile 15 A4 sayfasını, “Okuyucu Mektupları” 5 A4 sayfasını geçmemelidir.
 • “Konuk Yazar”, “Görüşler”, “Eleştiri”, “Okuyucu Mektupları” ve “Çeviri Yazılar” bölümlerine gönderilen yazılarda 150-200 sözcükten geçmeyen Türkçe/ İngilizce Öz ve Anahtar Sözcük bulunmalıdır.
 • Editörler Kurulu, “Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler”, “Konuk Yazar”, “Görüşler” “Eleştiri” ve “Okuyucu Mektupları” bölümlerine gönderilen yazılarla ilgili olarak yazarından düzeltme isteyebilir.
 • “Çeviri Yazılar”da da hakemsiz yazılara ilişkin süreçlere uyulur ve yayımlanması konusunda aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

i. En fazla dört yıl önce yayımlanmış yabancı dildeki yazıların çevirisi yayımlanabilir. Bunun yanı sıra, güncelliğini yitirmemiş çalışmalar ve nadir eser niteliğindeki çalışmalar için süre kısıtlamasının dışına çıkılabilir.
ii. Çeviri yazı ile birlikte, orijinal yazının yazarından ve/veya yayıncısından alınan izin belgesi ve yazının alındığı kaynağın bibliyografik kimliği gönderilmelidir.
iii. Çeviri Yazıların uzunluğu 5 A4 sayfasını geçmemelidir. Ancak, ulusal ve uluslararası mesleki çatı kuruluşlar tarafından yayımlanan bildirge, memorandum, manifesto, vb. çalışmalar ile makale formatındaki çalışmalarda sayfa sınırı aranmaz.

 • “Tanıtım-Değerlendirme” bölümünde Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili yayınlar ile kitap, bilim ve teknik, kültür, istatistik, yasalar vb. konularda basılı ortamdaki bilgi kaynakları, elektronik ortamdaki veri tabanları, web siteleri, kütüphane otomasyon programları vb. ile bilgi merkezlerine ilişkin tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alır. Kitap, veri tabanı vb. tanıtımlarında bibliyografik kimlik verilmelidir. Bibliyografik kimlikte, varsa, sırasıyla şu unsurlar yer alır: Yazar adı (soyadı, ad) editör, başlık bilgisi, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa sayısı, fiyatı, ISBN ya da ISSN, elde edileceği yer. Tanıtım yazısının uzunluğu 5 A4 sayfasını geçmemelidir. Bu bölüme gönderilen yazılar 80-100 kelime içeren İngilizce öz (abstract) içermelidir. Tanıtım-Değerlendirme Bölümünde proje, toplantı, çalıştay, ekip/grup çalışması vb. hakkında bilgi içeren yazılara da yer verilir. Bu tür yazılarda Okuyucu Mektubu formatı aranır.
 • “Haberler” bölümünde Derginin yayın ilkeleri çerçevesinde, kütüphanecilik, dokümantasyon, enformasyon, arşivcilik ve bu bilim dallarının ilgili olduğu alanlardaki gelişme ve yenilikleri yansıtan haber ve duyurulara yer verilir.
 • Hakemli yazıların dışındaki bölümler için gönderilen yazıların değerlendirilmesi hakemli yazılara oranla daha kısa olmakla birlikte, uygun bulunması durumunda, en kısa sürede yayımlanabilmesi; Derginin 1. sayısında yer alması istenen yazıların en geç 10 Ocak’ta, 2. sayısında yer alması istenen yazıların 10 Nisan’da, 3. sayısında yer alması istenen yazıların 10 Temmuz’da, 4. sayısında yer alması istenen yazıların ise 10 Ekim’de son biçimiyle dergi web sitesine yüklenmesi veya editor@tk.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce de belirtildiği gibi çeşitli sebeplerden dolayı bu sürenin uzaması ve yazının bir sonraki sayıya kaydırılması mümkündür.

Dergiye gönderilen yazılarda dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yayıncılık platformunda yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyum, kongre vb. toplantılarda sunulan bildiriler, bildiri kitaplarında ya da başka dergilerde daha önce yayımlanmamış olmak ve makale formatına dönüştürülmek koşuluyla gönderilebilir.
 • Editörler Kurulu, yazının ulaşmasından sonraki herhangi bir aşamada gerekli görülmesi halinde, bütün bölümlere konu olan yazılar üzerinde değişiklikler yapılmasını ya da yazının bütünüyle yeniden değerlendirilmesini yazardan isteyebilir. Yazılar üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması, yazının yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi yazarın sorumluğundadır.
 • Editörler Kurulu, yazının özüne dokunmadan, TK’nın yayın ve genel yazım ilkeleri doğrultusunda değişiklik yapabilir.
 • Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı Türk Kütüphaneciler Derneği’ne aittir. Yazı gönderen yazarlar bu koşulu kabul etmiş sayılır ve değerlendirme süreçlerinden sonra Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalayarak resmi devir yaparlar.
 • Dergi’nin hakemli bölümünde yazısı yayımlanan yazarlara TK’nın ilgili sayısından iki; diğer bölümlerde yazısı yayımlanan yazarlara ilgili sayıdan bir adet; Editörler Kurulu üyelerine ise her sayıdan birer adet gönderilir.
 • Bilimsel değerlendirme raporları beş yıl süre ile tutulur.
 • Yayımlanabilir kararı alınan yazılarda makale adı ve yazar adında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz, başka bir yazar ismi eklenemez, yazar makaleyi geri çekemez ve başka bir dergide yayımlayamaz.
 • TK’da yayımlanmak amacıyla yurt dışından gönderilecek olan yazılarda da aynı kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Yazar tarafından hazırlanamaması durumunda Türkçe Öz ve Anahtar Sözcükler Editörler Kurulu tarafından yazıya eklenebilir.

Yayın Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakem) Kabul Süreci
Türk Kütüphaneciliği dergisinde sürekli veya süreli hakem olmak üzere iki tür hakemlik kurumu bulunmaktadır. Yayın Değerlendirme Kurulu üyelerinden Sürekli Hakem statüsüne sahip hakemler derginin bilimsel bölümüne gönderilen araştırma metinlerinin değerlendirilmesinde birincil tercih listesinde yer alırlar. Emeklilik, yoğunluk vb. nedenlerden dolayı her zaman bilimsel değerlendirme yapamayacak hakemler ise Süreli Hakem statüsünde olup, zorunlu durumlarda değerlendirme teklifi sunulan hakem grubudur.

Dergiye hakem kabul süreci ise iki aşamada gerçekleşir:

- Editörler Kurulu daveti: Editörler Kurulu, derginin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına/ kabul edilebilirliğine katkıda bulunacağını düşündüğü bilgi ve belge yönetimi ve ilişkili alanlarda bilimsel ve akademik yetkinliğe sahip, kütüphane/ arşiv/ bilgi ve dokümantasyon merkezi yöneticiliği yapmış/ yapmakta olan araştırmacılara sürekli veya süreli hakemlik daveti götürebilir,

- Hakem Adayı Başvurusu: Aday hakemlerin en az yüksek lisans derecesine (Dergide halen görev yapmakta olan hakemler bu kuralın dışında tutulmaktadır) sahip olmaları ve bilgi ve belge yönetimi ve ilişkili alanlarda profesyonel olarak çalışmaları beklenir.

Hakem adayı, kurum, eğitim düzeyi, uzmanlık alanı/ alanları, hâkim olunan bilim dili/ dilleri, varsa diğer hakemlik deneyim bilgilerinin yer aldığı Hakemlik Başvuru Formu doldurarak Editörler Kurulu’na başvurur. Hakem adaylarının adaylık süreci boyunca APA6 Kuralları ve TK Yönetim Belgesi dokümanlarını okuması beklenir. Adaylık süreci en fazla 1 yıl sürer ve bu süre içerisinde aday hakemin en az 2 bilimsel çalışmayı değerlendirmesi beklenir. Bu süre sonunda hakem adayı performansına göre sürekli veya süreli hakem statüsüne alınır veya adaylık başvurusu iptal edilir.

x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##